ДНЗ №1 "Теремок" м. Лохвиці, Лохвиця
Полтавська область, Миргородський район

Освітня програма закладу

 
 
Освітня програма
дошкільного навчального закладу №1 «Теремок» м. Лохвиці на 2021-2022 н.р.

Зміст

Вступ                                                                                                                                                   3    

Розділ І Загальний обсяг навантаження та очікувані результати навчання здобувачів освіти ...5

Розділ ІІ Перелік, зміст, тривалість і взаємозв’язок освітніх ліній, логічна послідовність їх реалізації Перелік, зміст, тривалість і взаємозв’язок освітніх ліній, логічна послідовність їх вивчення………………..9

Розділ ІІІ Форми організації освітнього процесу……………………………………………….............14

Розділ ІV Опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти…………........17

Вступ

Відповідно до статті 4 Закону України «Про дошкільну освіту» дошкільний навчальний заклад №1 «Теремок» м. Лохвиці Лохвицької міської ради у 2021/2022 навчальному році спрямовує діяльність на забезпечення всебічного розвитку дитини дошкільного віку відповідно до її задатків, нахилів, здібностей, індивідуальних, психічних та фізичних особливостей, культурних потреб; формування у дитини дошкільного віку моральних норм, набуття нею життєвого соціального досвіду.

Освітня програма дошкільного навчального закладу №1 «Теремок» м. Лохвиці Лохвицької міської ради (далі ДНЗ) на 2021/2022 навчальний рік розроблена на виконання Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту» та згідно з Базовим компонентом дошкільної освіти, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України №33 від 12.01.2021.

Освітня програма окреслює підходи до планування й організації закладом освіти єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення вихованцями обов’язкових результатів навчання (набуття компетентностей), визначених Базовим компонентом дошкільної освіти.

Освітня програма визначає: 

- загальний обсяг навантаження та очікувані результати навчання (набуті компетентності);

- перелік, зміст, тривалість і взаємозв’язок освітніх ліній, логічну послідовність їх реалізації;

- форми організації освітнього процесу;

- систему внутрішнього забезпечення якості освіти.

Зміст освітньої програми передбачає:

- формування основ соціальної адаптації та життєвої компетентності дитини;

- виховання елементів природо-доцільного світогляду, розвиток позитивного емоційно-ціннісного ставлення до довкілля;

- утвердження емоційно-ціннісного ставлення до практичної та духовної діяльності людини;

- розвиток потреби в реалізації власних творчих здібностей.

Мета і завдання освітньої програми:

- забезпечення якісної організації та здійснення освітнього процесу в ДНЗ;

- створення умов, комфортних для розвитку пізнавальних і психічних процесів дітей, їхньої спрямованості на активність у соціумі;

- забезпечення реалізації можливостей і здібностей кожної дитини;

- створення в групах атмосфери гуманного та доброзичливого ставлення до всіх вихованців, що сприятиме вихованню у них товариськості, доброзичливості, допитливості, ініціативності, формуванню самостійності і творчості;

- турбота про здоров’я, емоційне благополуччя та своєчасний всебічний розвиток кожної дитини;

- максимальне використання різноманітних видів дитячої діяльності, їх інтеграція задля підвищення ефективності освітнього процесу;

- творча організація (креативність) освітнього процесу;

- варіативність використання навчального матеріалу з метою розвитку творчості з урахуванням інтересів і здібностей кожної дитини;

- забезпечення шанобливого ставлення до результатів дитячої творчості;

- єдність підходів до виховання дітей в умовах закладу дошкільної освіти та сім’ї;

- забезпечення наступності між закладом дошкільної освіти та початковою школою, що виключає розумові та фізичні перевантаження у змісті освіти дітей дошкільного віку;

- організація психолого-педагогічної підтримки дітей у відповідності з їх віковими та індивідуальними особливостями і здібностями, розвиток здібностей і творчого потенціалу кожної дитини як суб’єкта відносин з самим собою, іншими дітьми, дорослими та світом;

- забезпечення психолого-педагогічної підтримки сім’ї та підвищення компетентності батьків у питаннях розвитку освіти, охорони і зміцнення здоров’я дітей;

- корекційно-розвивальна робота, що забезпечує своєчасну спеціалізовану допомогу в освоєнні змісту навчання і корекцію вад дітей в умовах закладу дошкільної освіти;

- підвищення професійної майстерності педагогів дошкільної освіти.

Організація освітнього процесу в ДНЗ у 2021/2022  навчальному році буде здійснюватися відповідно до власної концепції за фізкультурно-оздоровчим пріоритетним напрямом та буде спрямована на реалізацію таких завдань:

-  Збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров’я дитини;

- Виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти за освітніми напрямами  через інтеграцію освітнього процесу;

- Створення умов  для формування внутрішньої системи забезпечення якості освіти, підвищення кваліфікації педагогічних працівників з інформаційно-цифрової компетентності;

- Забезпечення наступності у впровадженні особистісно орієнтованої моделі освіти в дошкільній та початковій ланках освіти для реалізації освітніх вимог, орієнтуючись на Концепцію НУШ, розвиток педагогіки партнерства вихователів ДНЗ та вчителів щодо створення розвивального середовища, осередків діяльності, застосування компетентнісного та діяльнісного підходів для розвитку особистості, використання ігрових методів;

 • Створення  оптимальних  умов для зміцнення здоров’я вихованців, збереження їх життя та подальшого формування життєвої компетентності щляхом упровадження сучасних здоров’язбережувальних технологій

 • Організація перехідного періоду для кожної дитини, яка вперше приходить до ДНЗ, створення умов для поступової адаптації дітей до дитячого садка

 • Формування патріотичної гідності та морального здоров’я у дітей дошкільного віку

 • Удосконалення роботи щодо формування комунікативно-мовленнєвої  компетенції дітей дошкільного віку шляхом упровадження інноваційних методик і технологій

 • Реалізація прав дітей з ООП на забезпечення рівного доступу до якісної освіти шляхом організації ранньої інклюзії в ДНЗ

 • Створення в закладі освіти безпечного освітнього середовища, вільного від насильства та булінгу (цькування)

 • Розкриття творчого потенціалу та проявів креативності кожного педагога як необхідна умова оновлення освітнього процесу, реалізація його у роботі з дітьми

Педагоги ДНЗ забезпечують засвоєння здобувачами освіти обов’язкового мінімуму змісту дошкільної освіти на рівні вимог Базового компонента дошкільної освіти – Державного стандарту дошкільної освіти України.

Обов’язковий мінімум передбачає:

- компетентнісний підхід до розвитку особистості, збалансованість набутих знань, умінь, навичок, сформованих бажань, інтересів, намірів та особистісних якостей і вольової поведінки дитини;

- надання пріоритету соціально-моральному розвитку особистості, формування у дітей узгоджувати особисті інтереси з колективними;

- формування у дітей цілісної, реалістичної картини світу, основ світогляду;

- забезпечення індивідуального особистісного розвитку.

Забезпечення наступності і перспективності в освітньому процесі між дошкільною і початковою освітою полягає у послідовності чинних програм розвитку, навчання і виховання дітей дошкільного віку та освітньої програми для 1 класу початкової школи.

Формування позитивної мотивації здобувачів освіти до освітньої діяльності здійснюється через розвиток життєвих компетентностей, необхідних для успішної самореалізації в суспільстві.

Розділ І

Загальний обсяг навантаження та очікувані

результати навчання здобувачів освіти

Освітній процес у ДНЗ №1 «Теремок» здійснюється відповідно до програмно-методичного забезпечення та є єдиним комплексом освітніх компонентів для досягнення вихованцями результатів навчання (набуття компетентностей), визначених Базовим компонентом дошкільної освіти, чинними освітніми комплексними та парціальними  програмами, рекомендованими Міністерством освіти і науки України.

Відповідно до рішення педагогічної ради ДНЗ №1 «Теремок» (протокол №1 від 30 серпня 2021 року) освітній процес здійснюється за комплексними та парціальними програмами, рекомендованими Міністерством освіти і науки України.

Зміст інваріантної складової Базового компонента дошкільної освіти забезпечується через чинну Програму розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» та програму розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт».

Організація освітнього процесу в  інклюзивній групі здійснюється згідно з вимогами програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля та індивідуальної програми розробленої для дитини з особливими освітніми потребами.

Варіативна складова Базового компонента дошкільної освіти реалізується через роботу гуртків та інтеграцію змісту парціальних програм у різні види діяльності.

У 2021/2022 навчальному році будуть упроваджуватись такі парціальні програми для інтеграції їх змісту у різні види діяльності: «Казкова фізкультура», програма з фізичного виховання дітей раннього та дошкільного віку Єфименко М.М. (Комісією з дошкільної педагогіки та психології Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України (лист ІІТЗО від 09.07.2019 №22.1/12-Г-627)), «Україна - моя Батьківщина» програма національно-патріотичного виховання дітей дошкільного віку, Каплуновська О.М. (Комісією з дошкільної педагогіки та психології Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України (лист ІІТЗО від 25.03.2016 №2.1/12-Г-85)).

Варіативна складова Базового компоненту дошкільної освіти реалізується через роботу гуртків та інтеграцію змісту парціальних програм у різні види діяльності відповідно до змісту парціальних програм.

У 2021/2022 навчальному році буде організовано роботу таких гуртків:

 1. «Степ-денс» (керівник – інструктор з фізкультури Гарбера О.М.);

 2. «Казкова мозаїка» (керівник – вихователь групи старшого дошкільного віку №1 Лесик В.М.);

 3. «Казка на долоньці» (керівник – вихователь  групи старшого дошкільного віку №1 Колісник Г.І.);

 4.  «Цікава математика» (керівник – вихователь групи старшого дошкільного віку №2 Павленко Л.А.);

 5.  «Дивоцвіт» (керівник – вихователь групи старшого дошкільного віку №3 Назарчук Т.О.);

 6. «Екозірочка» (керівник – вихователь групи старшого дошкільного віку №3 Ложечник Н.В.).

 7. «Калинонька» (керівник – вихователь групи старшого дошкільного віку №2 Литвиненко В.О.)

Діяльність гуртків здійснюється за такими програмами: Програма розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля», програма розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт», парціальна програма національно-патріотичного виховання дітей дошкільного віку «Україна - моя Батьківщина».

Мова навчання та виховання дітей українська.

Реалізація завдань національно-патріотичного виховання дошкільників здійснюється шляхом інтеграції завдань у різні види діяльності при проведенні занять з дітьми згідно з парціальною програмою «Україна – моя Батьківщина». Парціальна програма національно-патріотичного виховання дітей дошкільного віку, автор: Каплуновська О.М. (лист ІМЗО від 25.03.2016 № 2.1/12-Г-85).

Планування та організація життєдіяльності у ЗДО здійснюється за режимними моментами з урахуванням блочно-тематичного принципу планування.

У 2021/2022 навчальному році у ДНЗ функціонуватимуть 12 груп, до складу яких входять 11 груп загального розвитку, 1 – інклюзивна група.

Групи укомплектовано за віковими ознаками:

3 групи раннього віку (від 2 до 3 років,

3 групи молодшого дошкільного віку (від 3 до 4 років),

2 групи середнього дошкільного віку (від 4 до 5 років),

1 група середнього дошкільного віку – інклюзивна (від 4 до 5 років)

3  групи старшого дошкільного віку (від 5 до 6(7) років).

У закладі дошкільної освіти встановлено 5-денний навчальний тиждень. Заклад працює з 700 до 1730. Режим роботи групи з 12-годинним перебуванням дітей (з 7.00  до 19.00).

З метою реалізації Базового компонента дошкільної освіти, вищезазначених освітніх програм та відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України 20.04.2015 №446 «Про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності», листа  Міністерства освіти і науки України 10.08.2021 №1/9-406 « Щодо окремих питань діяльності закладів дошкільної освіти у 2021/2022 навчальному році», листа МОН України від 25.06.2020№1/9-348 «Рекомендації щодо створення інклюзивного освітнього середовища, зокрема універсального дизайну та розумного пристосування будівель, приміщень та прибудинкових територій, в закладах дошкільної освіти» у 2021/2022 навчальному році в ДНЗ загальний обсяг тижневого навантаження за віковими групами становитиме:

Розподіл групових фронтальних занять на тиждень

у 2021/2022 навчальному році у групах загального розвитку

за Програмою розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» та програмою розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт»

 
 
Види діяльності за освітніми напрямами
Кількість занять на тиждень за віковими групами
 Група раннього віку (від 2 до 3 років)
 
Група молодшого дошкільного віку (від 3 до 4 років)
 
Група середнього дошкільного віку(від 4 до 5 років)
Група старшого дошкільного віку(від 5 до6 років)
Ознайомлення із соціумом
1
1
1
1
Ознайомлення з природним довкіллям
 
1
1
1
Дитина у світі культури
 
 
 
 
Художньо-продуктивна діяльність (музична, образотворча)
4
4
4
4
Сенсорний розвиток
1
-
-
-
Логіко-математичний розвиток
-
1
1
1
Розвиток мовлення і культура мовленнєвого спілкування
2
2
2
3
Здоров’я та фізичний розвиток*
2
2
3
3
 
 
 
 
 
Загальна кількість занять на тиждень
10
11
12
13
Додаткові освітні послуги на вибір батьків
-
-
-
 1
Максимальна кількість занять на тиждень
10
11
12
14
Максимально допустиме навчальне навантаження на тиждень на дитину (в астрономічних годинах)**
1,2
2,10
3,0
4.35

Примітки:

1. Заняття з художньої літератури планується таким чином: у середній та старшій групах 1 заняття на тиждень може бути проведено за рахунок кількості занять з художньо-продуктивної діяльності; з розвитку мовлення в усіх вікових групах ‒  інтегруватися у вище названі заняття.

Художньо-продуктивна діяльність (образотворча) може проводитися у другу половину дня у дошкільних групах (4-ий, 5-ий, 6-ий р. ж.).

2. Години, передбачені для фізкультурних занять, не враховуються під час визначення гранично допустимого навчального навантаження на дітей. Фізкультурні заняття можуть проводитися у другу половину дня  у дошкільних (4-ий, 5-ий, 6-ий р. ж.) групах.

3. Заняття гуртків у групах. З перелічених гуртків діти відвідують заняття відповідно до своїх інтересів та побажань батьків. Кількість занять на тиждень не перевищує гранично допустиме навчальне навантаження на дитину.

4. Максимально допустима кількість занять у першій половині дня в молодшій та середній групах не перевищує двох, у старшій – трьох організованих навчальних занять. Зменшення навантаження на дітей відбувається за рахунок реалізації блочно-тематичного принципу планування, проведення інтегрованих занять, під час яких реалізуються завдання занять різних типів.

Розподіл групових фронтальних занять на тиждень

в інклюзивній групі дошкільного навчального закладу №1 «Теремок» м. Лохвиці

на 2021/2022 навчальний рік за Програмою розвитку дитини дошкільного віку "Українське дошкілля"

Види діяльності за  освітніми                   напрямами                                                                                                                           
Кількість занять на тиждень в інклюзивній групі  середнього дошкільного віку №2 (від 4 до 5 років)
Ознайомлення із соціумом
1
Ознайомлення з природним довкіллям
1
Художньо-продуктивна діяльність (музична, образотворча, театральна тощо)1
4
Сенсорний розвиток
 
Логіко-математичний розвиток
1
Розвиток мовлення і культура мовленнєвого спілкування
2
Здоров’я та фізичний розвиток2
3
Корекційний розвиток пізнавальної, емоційно-вольової сфер, позитивних якостей особистості, формування соціальної компетентності в різних видах діяльності 4
Завдання корекційного розвитку пізнавальної, емоційно-вольової сфер, позитивних якостей особистості, формування соціальної компетентності в різних видах діяльності інтегруються в усі види діяльності дітей протягом дня: ігрову, трудову, навчальну
4
Загальна кількість занять на тиждень
12
Максимально допустиме навчальне навантаження на тиждень на дитину (в астрономічних годинах)5
3
 
Примітки:
1 – Передбачає заняття з музичної, образотворчої діяльності, художньої літератури. Театралізована діяльність присутня протягом дня як самостійний вид діяльності чи включена в різні заняття для реалізації їх програмових завдань. 1 заняття на тиждень із художньої літератури проводиться за рахунок кількості занять з художньо-продуктивної діяльності.Примітки:
2 –  Години, передбачені для фізкультурних занять, не враховуються під час визначення гранично допустимого навчального навантаження на дітей.
3 –  Передбачає корекційний розвиток пізнавальної, емоційно-вольової сфер, позитивних якостей особистості, формування соціальної компетентності
у дітей в предметно-практичних діях під час фронтальних, корекційних підгрупових та індивідуальних занять. 
4    –   Передбачає психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові  заняття з дитиною з ООП.
5  –   Максимально допустиме навчальне навантаження визначають шляхом множення загальної кількості занять на тиждень, відведених на вивчення освітніх ліній у віковій групі, на тривалість заняття залежно від віку вихованців.

Розділ ІІ

Перелік, зміст, тривалість і взаємозв’язок освітніх напрямів,

 логічна послідовність їх вивчення

Зміст освітнього процесу в ДНЗ у 2021/2022 навчальному році спрямований на формування та розвиток компетентностей вихованців відповідно до освітніх напрямів Базового компонента:

Освітній  напрям
Зміст освітнього процесу
Особистість дитини
Передбачає:
- формування позитивного образу «Я», створення бази особистісної культури дитини, її активної життєдіяльності;
- виховання в дитини позитивного ставлення до своєї зовнішності, формування основних фізичних якостей, рухових умінь, культурно-гігієнічних, оздоровчих навичок та навичок безпечної життєдіяльності. На кінець дошкільного періоду життя в дитини мають бути сформовані базові якості особистості: довільність, самостійність і відповідальність, креативність, ініціативність, свобода поведінки і безпечність, самосвідомість, самоставлення, самооцінка.
Дитина в соціумі
 
Передбачає:
формування у дітей навичок соціально визнаної поведінки, вміння орієнтуватись у світі людських взаємин, готовності співпереживати та співчувати іншим. Завдяки спілкуванню з дорослими, як носіями суспільно-історичного досвіду людства, в дитини з’являються інтерес та вміння розуміти інших, долучатися до спільної діяльності з однолітками та дорослими, об’єднувати з ними свої зусилля для досягнення спільного результату, оцінювати власні можливості, поважати бажання та інтереси інших людей. Взаємодія з іншими людьми є своєрідним видом входження дитини в людський соціум, що вимагає уміння узгоджувати свої інтереси, бажання, дії з іншими членами суспільства.
Дитина в природному довкіллі
 
Передбачає:
природничу освіченість через наявність уявлень дитини про живі організми і природне середовище, багатоманітність явищ природи, причинно-наслідкові зв’язки у природному довкіллі та взаємозв’язок природних умов, рослинного і тваринного світу, позитивний і негативний вплив людської діяльності на стан природи. Ціннісне ставлення дитини до природи виявляється у її природодоцільній поведінці: виважене ставлення до рослин і тварин; готовність включатись у практичну діяльність, що пов’язана з природою; дотримування правил природокористування.
Містить доступні дитині дошкільного віку уявлення про природу планети Земля та Всесвіт, розвиток емоційно-ціннісного та відповідального екологічного ставлення до природного довкілля.
Мовлення дитини
Передбачає:
засвоєння дитиною культури мовлення та спілкування, елементарних правил користування мовою у різних життєвих ситуаціях. Оволодіння мовою як засобом пізнання і способом специфічно людського спілкування є найвагомішим досягненням дошкільного дитинства. Мова виступає «каналом зв’язку» для одержання інформації з немовних сфер буття, засобом пізнання світу від конкретно-чуттєвого до понятійно-абстрактного. Мовленнєве виховання забезпечує духовно-емоційний розвиток дитини через органічний зв’язок із національним вихованням. Мовленнєва діяльність дітей дошкільного віку складається із різних видів говоріння та слухання, під час якої формуються мовленнєві вміння і навички. Вивчення української мови в дошкільних навчальних закладах національних спільнот передбачає залучення дітей інших національностей, які є громадянами України, до оволодіння українською мовою як державною на рівні вільного спілкування з іншими дітьми і дорослими, виховання інтересу та позитивного ставлення до української мови.
Дитина в світі мистецтва
Передбачає:
формування почуття краси в її різних проявах, ціннісного ставлення до змісту предметного світу та світу мистецтва, розвиток творчих здібностей, формування елементарних трудових, технологічних та художньо-продуктивних навичок, самостійності, культури та безпеки праці. Результатом оволодіння дитиною різними видами предметної та художньої діяльності є сформоване емоційно-ціннісне ставлення до процесу та продуктів творчої діяльності, позитивна мотивація досягнень; здатність орієнтуватися в розмаїтті властивостей предметів, розуміти різні способи створення художніх образів, виявляти інтерес до об’єктів, явищ та форм художньо-продуктивної діяльності, а також оволодіння навичками практичної діяльності, культури споживання.
Гра дитини
Передбачає:
розвиток у дітей творчих здібностей, самостійності, ініціативності, організованості в ігровій діяльності та формування у них стійкого інтересу до пізнання довкілля і реалізації себе в ньому. Гра забезпечує задоволення ігрових уподобань кожної дитини, сприяє виникненню дружніх, партнерських стосунків та ігрових об’єднань за інтересами, спонукає до обміну думками, оцінювання себе й інших, заохочує до імпровізації, висловлювання власних оцінно-етичних суджень.
Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі
Передбачає:
сформованість доступних для дитини дошкільного віку уявлень, еталонів, що відображають ознаки, властивості та відношення предметів і об’єктів довколишнього світу. Показником сформованості цих уявлень є здатність дитини застосовувати отримані знання у практичній діяльності (ігрова, трудова, сенсорно-пізнавальна, математична тощо), оволодіння способами пізнання дійсності, розвиток у неї наочно-дієвого, наочно-образного, словесно-логічного мислення. Сенсорно-пізнавальна освітня лінія спрямована на інтеграцію змісту дошкільної освіти, формування у дітей пошуково-дослідницьких умінь, елементарних математичних уявлень, цілісної картини світу, компетентної поведінки в різних життєвих ситуаціях.

Реалізуючи вищезазначений зміст освітнього процесу, педагогічні працівники забезпечують досягнення очікуваних результатів навчання, визначених у освітніх програмах, зазначених у розділі І.

Відповідно до Базового компоненту дошкільної освіти у ДНЗ                                                        визначено зміст і структуру освітнього процесу за інваріантною складовою. Інваріантна складова змісту дошкільної освіти сформована на державному рівні і є обов’язковою. Інваріантну частину змісту освіти систематизовано відповідно до Базового компонента дошкільної освіти за вище названими освітніми напрямами. У закладі забезпечується неперервність змісту освітніх напрямів, а також наступність дошкільної та початкової ланок. Виключення з інваріантної частини будь-якого з освітніх напрямів порушує цілісність розвитку дитини на рівні дошкільної освіти і наступність її в початковій школі.

Організація життєдіяльності дітей з урахуванням освітніх напрямів, що включені до інваріантної складової, дає змогу забезпечити належний рівень соціально-особистісного розвитку дітей раннього та дошкільного віку в структурі неперервної освіти.

Дотримання змісту, взаємозв’язку та логічної послідовності реалізації освітніх напрямів Базового компоненту забезпечується та відображається у блочно-тематичному плануванні освітнього процесу.

З метою підвищення якості освітнього процесу у 2021/2022 навчальному році в ДНЗ використовуються інноваційні педагогічні технології, а саме:

Назва групи
(вікова група)
*Напрям роботи педагогів
• Інноваційна технологія
Автор(и) технології
Група раннього віку №1
Сахарова С.П.
* Використання спадщини
В. Сухомлинського у формуванні екологічної свідомості дітей дошкільного віку
•Спадшина В.Сухомлинського
 
 
 
 
В.Сухомлинський
Група раннього віку №1
Покась Н.Г.
*Валеологічне виховання дітей дошкільного віку. Екологічне виховання
 
•Екологічний театр
 
 
 
Світлана Міхно
Група раннього віку №2
Йовжій М.В.
*Екологічне виховання дошкільників засобами дитячої літератури
 
•Спадшина В.Сухомлинського
 
 
 
В.Сухомлинський
Група раннього віку №2
Апостол І.В.
*Формування логіко-математичних уявлень дітей раннього віку
 
 
Група раннього віку №3
Фирса А.П.
*Сендплей. Творче самовираження дитини через ігри з піском
 
•Сендплей
 
 
 
Дора Калфф
Група раннього віку №3
Троценко С.І.
*Розвиток логічного мислення дітей дошкільного віку
•Кола Ейлера
 
 
Леонардо Ейлер
Група молодшого дошкільного віку №1
Захарюта Г.І.
*Розвиток пізнавальних інтересів дошкільників в процесі ознайомлення з природою
 
Група молодшого дошкільного віку №2
Німченко Л.М.
*Розвиток творчих здібностей дітей дошкільного віку через нетрадиційні техніки образотворчої діяльності
•Впровадження елементів STREAM-освіти в дошкільному закладі
 
 
 
Катерина Крутій
Група молодшого дошкільного віку №3
Голота С.І.
*Використання нетрадиційних прийомів аплікації, як засіб розвитку творчих здібностей дітей дошкільного віку
• Технологія  К.Крутій
 
 
 
Катерина Крутій
Група молодшого дошкільного віку №3
Захарченко Ю.В.
*Формування у дошкільників життєвої позиції щодо власної безпеки
•Технологія-система освіти «Довкілля»
 
 
В. Ільченко
Група середнього дошкільного віку №1
Чепурко В.Г.
*Розвиток логіко-математичних здібностей у дітей дошкільного віку
•Логічні блоки З. Дьєнеша
 
 
З. Дьєнеш
Група середнього дошкільного віку №1
Юдько В.М.
*Роль театрального мистецтва у формуванні особистості дитини дошкільного віку
•Методика роботи з казкою Миколи Гурова
 
 
 
М. Гуров
Група середнього дошкільного віку №2
Різник О.М.
*Народознавство. Українська народна іграшка
•З нами в ігри грай – Україну пізнавай
•Особливості ознайомлення дітей з українською народною іграшкою в умовах закладу дошкільної освіти
 
 
Троян Галина
Сторожева В,В,
Група середнього дошкільного віку №3
Козініна Л.П.
*Формування сенсорних здібностей дитини
•Технологія М. Монтессорі
 
М. Монтессорі
Група старшого дошкільного віку №1
Лесик В.М.
*Використання прийомів казкотерапії в освітньо-виховному процесі
•Технологія Зінкевич-Євстігнєєвої
 
 
Т. Зінкевич-Євстігнєєва
Група старшого дошкільного віку №2
Павленко Л.А.
 
*Формування логіко-математичної компетентності дошкільників, їх інтелектуальний розвиток шляхом використання паличок Кюїзенера
•Палички  Кюїзенера
 
 
 
 
Кюїзенер
Група старшого дошкільного віку №2
Литвиненко В.О.
*Вплив дитячо-батьківських відносин у родині на міжособистісні відносини у дошкільнят
•Педагогіка Ш. Амонашвілі
 
 
 
Ш. Амонашвілі
Група старшого дошкільного віку №3
Назарчук Т.О.
*Особливості впливу народознавства на виховання дитини
•Спадщина Софії Русової (Український дитсадок)
 
 
Софія Русова
Група старшого дошкільного віку №3
Ложечник Н.В.
*Екологічне виховання як цілеспрямований процес залучення дітей до природних цінностей людства
•Кубики Блума
 
 
 
Бенджамін Блум
Вихователь по заміні тимчасолво відсутніх вихователів
Липовська Н.С.
*Активізація знань і практичного досвіду дітей з екологічного виховання в різних видах діяльності
•Технологія сторітелінг (Storytelling)
 
 
 
Девід Армстронг
Вихователь-методист
Таратон Т.Я.
*Розвиток музично-ритмічних здібностей дітей з використанням елементів методики Карла Орфа
•Технологія Карла Орфа
 
 
 
Карл Орф
Інструктор з фізичної культури Гарбера О.М.
*Використання інноваційних здоров’язберігаючих  технологій у фізичному вихованню дошкільнят
•Технологія «Школа розумного руху» за О. Аксьоновою
•Технологія фізичного виховання дітей «Театр фізичного розвитку та оздоровлення дітей»
 
 
 
Олена Аксьонова
 
Микола Єфименко
Практичний  психолог Захарченко Т.І.
*Збереження психологічного здоров’я усіх учасників освітнього процесу в ДНЗ
•Арт-терапія
 
 
 
Вчитель-логопед Царинна О.М.
*Вплив розвитку дрібної моторики на формування мовлення дітей дошкільного віку
• Су-джок терапія
 
 
 
Наталія Паніна
Музичний керівник
Сачура І.Д.
*Розвиток музичних здібностей дітей через гру
 
Музичний керівник Гайкалова Н.М.
* Музично-дидактичні ігри у музичному вихованні дошкільників
•Технологія Н.Ветлугіної
 
 
Наталія Ветлугіна
Музичний керівник  Литвиненко В.В.
* Технологія елементарного музикування Карла Орфа
• Технологія Карла Орфа
 
 
Карл Орф

Очікувані результати навчання здобувачів освіти

Очікуваними результатами освітнього процесу є набуття компетентностей, що визначені за усіма освітніми напрямами Базового компонента та комплексними і парціальними програмами, за якими здійснюється освітній процес.

Набуття різних видів компетентностей дитиною дошкільного віку відбувається в різних видах діяльності (ігровій – провідній для дітей дошкільного віку); руховій; природничій; предметній; образотворчій; музичній; театральній; літературній; сенсорно-пізнавальній; мовленнєвій; трудовій і вимагає практичного засвоєння дитиною системи елементарних знань про себе та довкілля, моральних цінностей, уміння доречно застосовувати набуту інформацію. На кінець навчального року формується модель випускника кожної групи.

Рівень сформованості компетентностей різних вікових груп з’ясовується у процесі здійснення моніторингу рівня засвоєння програмового матеріалу дітьми раннього та дошкільного віку, отримання антропометричних даних та встановлення рівня нервово-психічного розвитку дітей раннього віку в процесі спостереження за життєдіяльністю дітей.

Для здійснення внутрішнього моніторингу якості освітнього процесу використовуються методичні рекомендації методичний посібник для педагогів дошкільних навчальних закладів «Моніторинг досягнень дітей дошкільного віку згідно з Базовим компонентом дошкільної освіти» Т.В.Киричук, О.М.Кулик, Н.М.Шаповал (Тернопіль, Мандрівець, 2021). За результатами здійснення моніторингових процедур педагоги планують корекційну діяльність з дітьми раннього та дошкільного віку, а також індивідуальну роботу.

ДНЗ здійснює планування методичної роботи також з урахуванням цих результатів.

Розділ ІІІ

Форми організації освітнього процесу

Відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту» освітня програма ДНЗ визначає мету, завдання освітнього процесу на навчальний рік, а також форми його організації.

Термін навчання. Навчальний рік у  дошкільному навчальному закладі №1 «Теремок» м. Лохвиці Лохвицької міської ради починається 1 вересня 2021 року і закінчується 31 травня 2022 року, оздоровчий  період (під час якого освітня робота здійснюється відповідно до інструктивно- методичних рекомендацій Міністерства освіти і науки України) – з 1 червня по 31 серпня 2022року.

Упродовж навчального року для дошкільників будуть проводитись канікули, під час яких заняття з вихованцями не проводяться, крім фізкультурно-оздоровчої та художньо-продуктивної діяльності.

Терміни проведення канікул:

- літні – з 1 червня до 31 серпня 2021 року (90 календарних днів),

- осінні – з 18 жовтня до 22 жовтня  2021 року (5 календарних днів),

- зимові – з 28 грудня до 06 січня 2021/2022 року (11 календарних дні),

- весняні – з 09 березня до 18 березня2022 року (10 календарних днів).

Організоване навчання у формі занять проводиться, починаючи з 3-го року життя. Тривалість занять становить:

 • у групі раннього віку – не більше 10 хвилин;

 • у групі молодшого дошкільного віку – не більше 15 хвилин;

 • у групі середнього дошкільного віку – 20 хвилин;

 • у групі старшого дошкільного віку – 25 хвилин.

Тривалість перерв між заняттями становить не менш 10 хвилин.

Тривалість проведення гурткової роботи – 25 хвилин.

Режим роботи дошкільного навчального закладу №1 «Теремок» м. Лохвиці Лохвицької міської ради для груп повного дня 10,5 годин при п’ятиденному робочомй тижні (з 7.00 до 17.30 год.), група з 12-ти годинним перебуванням дітей (7.00-19.00 год.).

З метою досягнення очікуваних результатів навчання (набуття компетентностей) у 2021/2022 навчальному році педагогами закладу будуть проводитися різні форми організації освітнього процесу, у тому числі заняття різних типів. Для якісної організації освітнього процесу проводяться такі заняття (за типами):

 • фронтальні, колективні (з усіма дітьми групи);

 • групові (10-12 дітей);

 • індивідуально-групові (4-6 дітей);

 • індивідуальні (1-4 дитини).  

За дидактичними цілями у всіх вікових групах організовуються такі види занять:

 • заняття із засвоєння дітьми нових знань;

 • заняття із закріплення і систематизації досвіду дітей;

 • контрольні заняття.

За специфікою поєднання змісту та форм роботи в межах заняття проводяться такі заняття: 

 • інтегровані;

 • комплексні.

Інтеграція сприяє значному скороченню організованих форм навчальної діяльності (занять) та істотно знижує навчальне навантаження на дітей.

Освітня діяльність у групах планується як у I-й, так і у II-й половині дня відповідно до розкладу занять на тиждень. У другій половині дня можуть плануватися заняття з художньо-продуктивної діяльності та фізичного розвитку. Весь освітній процес організовується диференційовано з урахуванням віку і індивідуальних особливостей дітей.

У ДНЗ планування освітнього процесу здійснюється за режимними моментами та блочно-тематичним принципом, що забезпечує змістовну цілісність, системність, послідовність, ускладнення та повторення програмного матеріалу.

Блочно-тематичне планування освітнього процесу є одним із ефективних інструментів реалізації принципу інтеграції й сприяє кращому засвоєнню знань, умінь і практичних навичок дошкільників з відповідної теми, яка пропонується для вивчення і закріплення протягом одного-двох тижнів. Інтеграція – це шлях і спосіб формування у дітей цілісної картини світу.

Тип заняття обирає та уточнює педагог (вихователь, керівник музичний, інструктор з фізичної культури, вчитель-логопед, практичний психолог та ін.) самостійно, враховуючи конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення конкретних очікуваних результатів, зазначених в освітніх програмах.

Рівномірно розподіляються види активності за основними видами діяльності протягом дня в залежності від бажань та інтересу дітей. Окрім занять, проводяться інші форми спеціально організованої освітньої діяльності:

 • ігри (дидактичні, сюжетно-рольові, рухливі, театралізовані, ігри з піском та водою та ін.);

 • спостереження;

 • пошуково-дослідницька діяльність;

 • екскурсії;

 • театралізована діяльність;

 • трудова діяльність;

 • тощо.

Крім спеціально організованої освітньої діяльності, передбачається самостійна діяльність дітей: ігрова, художня, фізична.

В планах роботи педагоги відображають індивідуальну роботу з дітьми.

Фізичне виховання дітей передбачає проведення:

 • ранкової гімнастики;
 • гімнастики пробудження;
 • занять фізичною культурою;
 • рухливих ігор та ігор спортивного характеру;
 • загартування;
 • фізкультурних хвилинок під час занять;
 • фізкультурних пауз між заняттями;
 • фізкультурних комплексів під час денної прогулянки (пішохідний перехід);
 • оздоровчих заходів («Оздоровча вітальня»).

Організоване навчання у формі фізкультурних занять проводиться з раннього віку.

В інклюзивній групі  команда психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами (далі – Команда супроводу) (до складу команди супроводу включаються батьки) розробляє індивідуальну програму розвитку дитини з особливими освітніми потребами (далі – дитина з ООП). Відповідно до особливостей розвитку дитини з ООП Команда супроводу розробляє індивідуальну програму розвитку, за якою з дитиною з ООП проводяться корекційно-розвиткові заняття. Команда супроводу формує та узгоджує з батьками розклад корекційно-розвиткових занять дитини з ООП. Корекційно-розвиткові заняття згідно з індивідуальною програмою розвитку, проводяться педагогами ДНЗ із залученням фахівців інклюзивно-ресурсного центру чи інших закладів освіти, які мають право здійснювати освітню діяльність у сфері освіти за необхідними напрямами.

З метою реалізації варіативної складової Базового компонента дошкільної освіти у ДНЗ проводиться гурткова робота за інтересами дітей. Її мета: задовольняти потреби й зацікавленості дитини до певного виду діяльності, розвивати її природні, загальні та спеціальні здібності; активізувати дитячу творчість, своєчасно виявляти обдарованість.

Вищезазначені форми організації освітнього процесу ДНЗ реалізуються в рамках:

 • плану роботи дошкільного навчального закладу №1 «Теремок» м. Лохвиці Лохвицької міської ради на 2021/2022 н .р.;
 • режиму роботи груп та ДНЗ.

За окремим планом у закладі організовується оздоровлення дітей, під час якого освітній процес організовується в наступних формах:

 • ранкова гімнастика та гімнастика пробудження;
 • дозований біг, ходьба по траві, піску, по «доріжці здоров’я», обливання ніг прохолодною водою;
 • рухливі та спортивні ігри;
 • процедури прийняття сонячних та повітряних ванн;
 • екскурсії, цільові прогулянки;
 • продуктивні види діяльності;
 • ігри з водою, піском;
 • конструкторські та творчі ігри;
 • пошуково-дослідницька діяльність;
 • організація трудової діяльності;
 • літературні розваги, конкурси малюнків;
 • змагання, різноманітні конкурси, естафети.

Робота з батьками  або особами, які їх замінюють і дітьми (віком від 3 до 5 років) проводиться підгрупами та індивідуально за річним планом роботи.

Організація психолого-педагогічної допомоги батькам або особам, які їх замінюють, будується на основі інтеграції діяльності спеціалістів ДНЗ: вихователя-методиста, вихователів, практичного психолога, вчителя-логопеда, інструктора з фізичної культури, старших медичних сестер, асистента вихователя.

Розділ ІV

Опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти

Відповідно до статті 41 Закону України «Про освіту», Закону України «Про дошкільну освіту», Базового компоненту дошкільної освіти, Статуту дошкільного навчального закладу №1 «Теремок» м. Лохвиці Лохвицької міської ради, закладу розроблено внутрішню систему забезпечення якості освіти.

Мета створення та функціонування внутрішньої системи забезпечення

якості освіти полягає у постійному та послідовному підвищенні показників якості освіти на основі отримання об’єктивних даних про освітні та управлінські процеси в дошкільному закладі.

Основні завдання внутрішньої системи забезпечення якості освіти:

- визначення компонентів внутрішньої системи забезпечення якості освітньої діяльності та якості освіти дошкільного закладу;

- розроблення документу про внутрішню систему забезпечення якості освітньої діяльності та якості освіти закладу;

- вибір та обґрунтування вимог (правил), критеріїв оцінювання освітніх і управлінських процесів закладу освіти та внутрішньої системи забезпечення якості освіти;

- створення системи показників для оцінки освітніх та управлінських процесів у ДНЗ відповідно до цілей та пріоритетів розвитку закладу, умов його діяльності та освітньої програми;

- затвердження та оприлюднення документу про внутрішню систему забезпечення якості освітньої діяльності і якості освіти;

- здійснення оцінки показників освітніх та управлінських процесів у ДНЗ, їх аналіз та інтерпретація;

- визначення шляхів підвищення якості освіти та підтримки розвитку закладу на основі аналізу результатів освітніх та управлінських процесів у ДНЗ;

- надання допомоги учасникам освітнього процесу, спрямованої на підвищення якості освіти.

Напрями, показники, методу збори інформації для оцінювання якості освітньої діяльності та управлінських процесів у ДНЗ

Напрямами оцінювання освітньої діяльності та управлінських процесів у ДНЗ є:

- освітнє середовище закладу дошкільної освіти;

- фахова діяльність педагогічних працівників закладу дошкільної освіти;

- здобувачі дошкільної освіти. Забезпечення всебічного розвитку дитини дошкільного віку, набуття нею життєвого соціального досвіду.

- управлінські процеси закладу дошкільної освіти.

Напрям оцінювання

Показники

Методи збору інформації

Термін проведення

Освітнє середовище

Забезпечення ДНЗ (спортивного, музичного залів, груп) обладнанням відповідно до Типового переліку

Спостереження

 

Забезпечення навчально-наочними посібниками та іграшками відповідно до Типового переліку

Спостереження

 

Стан території та приміщень. Відповідність санітарно-гігієнічним вимогам

Спостереження, вивчення документації

 

Забезпечення комфортних умов навчання та праці

Спостереження, вивчення документації

 

Створення освітнього середовища, вільного від будь яких форм насильства та дискримінації

Спостереження, вивчення документації

 

Формування інклюзивного, розвивального та мотивуючого до навчання освітнього простору

Спостереження,

 

Освітня діяльність

Наявність стратегії розвитку та системи планування діяльності закладу, моніторинг виконання поставлених цілей і завдань.

Вивчення документації

 

Постійне підвищення професійного рівня і педагогічної майстерності педагогічних працівників

Опитування, вивчення документації

 

Система внутрішнього моніторингу

 

Вивчення документації

 

Ефективність кадрової політики та забезпечення можливостей для професійного розвитку педагогічних працівників

Спостереження, вивчення документації, опитування

 

Ефективність планування педагогічними працівниками своєї діяльності, використання сучасних освітніх підходів до організації освітнього процесу з метою формування ключових компетентностей здобувачів освіти

Спостереження вивчення документації, оцінка

 

Формування та забезпечення реалізації політики академічної доброчесності

Спостереження оцінка, вивчення документації

 

Організація педагогічної діяльності та навчання здобувачів освіти на засадах академічної доброчесності

Спостереження, вивчення документації

 

Постійне підвищення професійного рівня і педагогічної майстерності педагогічних працівників

Вивчення документації

 

Налагодження співпраці зі здобувачами освіти, їх батьками працівниками закладу освіти

Опитування, вивчення документації

 

Формування позитивного іміджу закладу

Опитування, вивчення документації

 

Результати освітньої діяльності

Рівень засвоєння вихованцями старших груп вимог БКДО за освітніми напрямами

Спостереження

 

Самооцінка ефективності діяльності із забезпечення якості освіти

Анкетування

 

Основні політики забезпечення якості освітньої діяльності та якості освіти в ДНЗ

 Основними політиками забезпечення якості освітньої діяльності та якості освіти в ДНЗ є:

- партнерство у розвитку, навчанні та вихованні дітей, а також професійній взаємодії;

- недискримінацію, запобігання та протидію булінгу (цькуванню);

- прозорість та інформаційну відкритість діяльності ДНЗ;

- сприяння безперервному професійному зростанню педагогічних працівників;

- справедливе та об’єктивне оцінювання професійної діяльності педагогічних працівників;

- створення сприятливих умов для формування особистісної зрілості дитини, її базових якостей та наскрізних умінь;

- забезпечення академічної свободи педагогічних працівників.

Стратегія (політика) забезпечення якості освіти в закладі базується на таких принципах: відповідності Базовому компоненту дошкільної ­ освіти;

 • відповідальності за забезпечення якості освіти та якості освітньої діяльності; ­
 • системності в управлінні якістю на всіх стадіях освітнього процесу;
 • демократизації в освітній діяльності; ­
 • здійснення обґрунтованого моніторингу якості; ­
 • готовності суб’єктів освітньої діяльності до ефективних змін;
 • відкритості інформації на всіх етапах забезпечення якості та прозорості процедур системи
 •  забезпечення якості освітньої діяльності.

Основні процедури вивчення якості освітньої діяльності в ДНЗ

Основними процедурами вивчення якості освітньої діяльності в ДНЗ  визначено:

 • систему оцінювання навчальних (динаміки особистих) досягнень здобувачів дошкільної освіти;
 • внутрішній моніторинг якості освітньої діяльності та якості освіти ;
 • самооцінювання якості освітньої діяльності та якості освіти.

          Оцінювання якості знань здобувачів освіти закладу здійснюється відповідно до вимог Базового компоненту дошкільної освіти.

Система оцінювання обов’язкових ключових компетентностей та результатів освіти дітей раннього, дошкільного віку (дітей з ООП) відповідно до міжнародних стандартів включає:

 •  критерії оцінювання ключових компетентностей дітей раннього та дошкільного віку за освітніми напрямами («Особистість дитини», «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі», «Дитина в природному довкіллі», «Гра дитини», «Дитина в соціумі», «Мовлення дитини», «Дитина у світі мистецтва»); та наскрізними уміннями відповідно до ст. 22, 26 Закону України «Про дошкільну освіту», «Освітньої програми ДНЗ», Програми «Українське дошкілля» та «Впевнений старт», що мають продовження в освітньому процесі НУШ та впродовж життя;
 •  інформування батьків здобувачів дошкільної освіти про критерії, правила, процедури оцінювання освітніх досягнень дітей;
 •  вимірювання рівня оволодіння дітьми з ООП ключовими компетентностями (рухова і здоров’язбережувальна, особистісна, предметно-практична та технологічна, сенсорно-пізнавальна, логіко-математична та дослідницька, природничо-екологічна та навички, орієнтовані на сталий розвиток, ігрова, соціально-громадянська, мовленнєва, художньо-мовленнєва, мистецько-творча (художньо-продуктивна, музична, театралізована) та інші);
 • використання поточного, тематичного, підсумкового оцінювання;
 •  залучення батьків здобувачів дошкільної освіти до оцінювання рівня розвиненості, освіченості та вихованості дітей;
 • - справедливість та об’єктивність оцінювання освітньої діяльності дітей раннього та дошкільного віку та їх особистісного розвитку.
 • Для врахування думки батьків здобувачів дошкільної освіти щодо якості та об’єктивності системи оцінювання проводяться щорічні соціологічні (анонімні) опитування, а також моніторинг оцінювання ступеня задоволення результатами дошкільної освіти. Результати оцінювання здобувачів освіти обговорюються на засіданні педагогічної ради закладу.

Із метою отримання об’єктивних даних про якість освітньої діяльності та якості освіти в закладі дошкільної освіти здійснюється внутрішній моніторинг.

Результати внутрішнього моніторингу узагальнюються, аналізуються, оприлюднюються, доводяться до відома всіх учасників освітнього процесу та використовуються в педагогічній діяльності. Терміни проведення моніторингу визначаються планом роботи закладу на кожен навчальний рік. У 2021/2022 році буде проведено внутрішній моніторинг за напрямом ««Здобувачі дошкільної освіти . Забезпеченя всебічного розвитку дитини дошкільного віку , набуття нею життєвого соціального досвіду.»

Відстеження рівня розвитку дітей старшого дошкільного віку здійснюється відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти. У якості інструментарію використовуємо науково-методичний збірник «Психологічна готовність шестирічної дитини до школи» Полтавського ОІППО. Оцінювання якості освітнього процесу в закладах дошкільної освіти – учасниках регіонального моніторингу за міжнародною шкалою Early Childhood Environment Rating Scale (Third Edition) – ECERS

Для забезпечення об’єктивності та достовірності даних будуть дотримуватись принципи академічної доброчесності, у тому числі справедливого оцінювання.

Внутрішній моніторинг якості освіти здійснюється відповідно до статті 48 Закону України «Про освіту», наказу Міністерства освіти і науки України від 16.01.2020 № 54 «Про затвердження Порядку проведення моніторингу якості освіти», наказу Міністерства освіти і науки України від 30.11.2020 №01-11/71 «Про затвердження Методичних рекомендацій з питань формування внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладах дошкільної освіти», Положення про внутрішню систему забезпечення якості освітив в дошкільному навчальному закладі №1 «Теремок» м. Лохвиці Лохвицької міської ради.

Для проведення внутрішнього моніторингу в ДНЗ розроблено відповідну програму.

Самооцінювання освітньої діяльності включає :

- оцінювання педагогічними працівниками показників якості освітньої діяльності в межах внутрішнього моніторингу;

- самооцінку адміністрацією ДНЗ вимог (правил), критеріїв, показників внутрішньої системи забезпечення якості освіти;

- залучення всіх учасників освітнього процесу до оцінювання показників якості освітньої діяльності та управлінських процесів у ДНЗ, результати якого використовуються при проведенні самоаналізу діяльності ДНЗ.

Очікувані результати щодо реалізації системи внутрішнього забезпечення якості освіти

1. Підвищення якості освіти в закладі та забезпечення його сталого розвитку.

2. Надання підтримки учасникам освітнього процесу в підвищенні якості освіти.

3. Створення атмосфери довіри до закладу освіти серед педагогічних працівників, здобувачів освіти та їх батьків.

Логін: *

Пароль: *