ДНЗ №1 "Теремок" м. Лохвиці, Лохвиця
Полтавська область, Миргородський район

Аналіз роботи дошкільного закладу

Аналіз роботи дошкільного навчального закладу
за 2021-2022 навчальний рік та завдання
на 2022-2023 навчальний рік

 1. Тип закладу, характеристика груп, кількість дітей у них; якісна

характеристика педагогічного колективу (аналіз результатів підвищення кваліфікації та атестації педагогів); основні програми, якими керуються педагоги в організації освітнього процесу, структура календарних планів педагогів.            

Дошкільний навчальний заклад №1 «Теремок» знаходиться за адресою: 37200  вул. Героїв України, 49-а, м. Лохвиця,  Миргородського району

Полтавської обл. тел. (05356) 3-19-13,   teremok-lohvica@ukr.net.

Тип закладу – ясла-садок, вид закладу – заклад загального розвитку.  Розрахований на 284 місця. 

Дитячий садок відвідує 236 дітей віком від 2-х до 7 років. Функціонує 11 вікових груп з денним режимом перебування дітей: 3 групи раннього віку, 3 групи молодшого дошкільного віку, 3 групи середнього дошкільного віку, 2 групи старшого дошкільного віку. ДНЗ працює з 7.00 до 17.30 за п’ятиденним робочим тижнем. Чергова група з 12-годинним перебуванням дітей (з 7.00  до 19.00).

Дошкільний заклад здійснює освітню діяльність відповідно до Статуту, колективному договору, річному плану роботи, освітньої програми закладу та стратегії розвитку закладу на 5 років.

Важливим завданням дошкільної освіти є консолідація зусиль влади, закладів освіти, громадськості з метою забезпечення необхідних умов для розвитку, освіти, повноцінної соціалізації дітей і створення безпечного освітнього середовища. Постійний діалог між практиками, науковцями, засновниками ДНЗ, представниками громад, державних органів дають змогу оцінити та визначити необхідні заходи в організації діяльності закладів у воєнний час та такі заходи, які будуть спрямовані на відродження дошкільної освіти у повоєнний період.

Дошкільний навчальний заклад:

 • задовольняв потреби громадян відповідної території в здобутті дошкільної освіти до 24.02.2022 в звичайному форматі;
 • забезпечує відповідність рівня дошкільної освіти вимогам Базового компонента дошкільної освіти;
 • створює безпечні та нешкідливі умови розвитку, виховання та навчання дітей, режим роботи, умови для фізичного розвитку та зміцнення здоров'я відповідно до санітарно-гігієнічних вимог та забезпечує їх дотримання;
 • формує у дітей гігієнічні навички та основи здорового способу життя, норми безпечної поведінки;
 • сприяє збереженню та зміцненню здоров'я, розумовому, психологічному і фізичному розвитку дітей;
 • здійснює соціально-педагогічний патронат, взаємодію з сім’єю;
 • є осередком поширення серед батьків психолого-педагогічних та фізіологічних знань про дітей дошкільного віку; додержується фінансової дисципліни, зберігає матеріально-технічну базу;
 • здійснює інші повноваження відповідно до статуту дошкільного навчального закладу.

Означені завдання мають реалізовуватися на різних рівнях.

На державному рівні цей процес забезпечується своєчасним та миттєвим законотворчим реагуванням на освітні виклики, що постають в умовах воєнного стану. Зокрема, 20 березня 2022 року набув чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо державних гарантій в умовах воєнного стану, надзвичайної ситуації або надзвичайного стану». Він створює умови для відновлення якісного та безпечного освітнього процесу в умовах воєнного стану. Державні гарантії педагогічним і науково-педагогічним працівникам визначає нова стаття 57-1 Закону України «Про освіту».

Впродовж навчального 2021-2022 року педагогічний колектив здійснював свою роботу згідно річного плану з урахуванням змін, які відбулися в стані освіти, керуючись такими нормативними документами:

Закон України:

 

Листи МОН: 

під час карантину» (від 23.04.2020 № 1/9-219).

Діяльність закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти: створення належних умов для отримання дітьми дошкільної освіти, забезпечення дієвості особистісно орієнтованої освітньої системи та реалізація принципів демократизації, гуманізації та індивідуалізації, інтегративності педагогічного процесу в дошкільному навчальному закладі. 

Організація освітньої роботи в ДНЗ здійснюється відповідно до  Базового компонента дошкільної освіти. Педагогічний колектив працює за Базовою програмою розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» та програмою розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт».

        Дошкільний навчальний заклад повністю укомплектований педагогічними кадрами та обслуговуючим персоналом. Трудовий колектив налічує  67 працівників. Педагогічні  кадри закладу мають відповідну освіту.

 

Освітній рівень педагогічних працівників

Всього педагогічних працівників – 37

Вища освіта – 26

Середня спеціальна – 10

Вища освіта за фахом

Незакінчена вища за фахом

Вища не за фахом

Незакінчена вища не за фахом

Магістр

Бакалавр

Середня спеціальна за фахом

17

3

5

---

3

4

7

 

Фаховий рівень педагогів

Спеціаліст вищої категорії

Спеціаліст першої категорії

Спеціаліст другої категорії

Спеціаліст

Педагогічне звання вихователь-методист

6

2

6

13

3

 

Розподіл педагогів за стажем педагогічної діяльності становить:

Від 1 до 5років

Від 5 до 10 років

Від 10 до 15 років

Від 15 до 20 років

Від 20 до 25 років

Від 25 до 30 років

Від 30 до 40 років

8

2

7

4

2

1

2

 

 

Упродовж 2021-2022 навчального року освітній  процес дошкільного закладу був спрямований на вирішення головної методичної мети «Формувати в дітей життєві компетентності, розвивати базові якості особистості в різних видах діяльності, які відповідають можливостям дітей раннього та дошкільного віку» та пріоритетних напрямів освітньої роботи:

Забезпечення наступності у впровадженні особистісно орієнтованої моделі освіти в дошкільній та початковій ланках освіти для реалізації освітніх вимог, орієнтуючись на Концепцію НУШ, розвиток педагогіки партнерства вихователів ЗДО та вчителів щодо створення розвивального середовища, осередків діяльності, застосування компетентнісного та діяльнісного підходів для розвитку особистості, використання ігрових методів.

 1. Формування екологічної свідомості, навичок практичного життя, готовності до взаємодії з навколишнім світом з метою розвитку креативних здібностей педагогів і дітей у світі творчості.
 2. Удосконалення роботи щодо формування комунікативно-мовленнєвої  та математичної компетенцій дітей дошкільного віку шляхом упровадження інноваційних методик і технологій
 3. Організація перехідного періоду для кожної дитини, яка вперше приходить до ДНЗ, створення умов для поступової адаптації дітей до дитячого садка.
 4. Створення  оптимальних  умов для зміцнення здоров’я вихованців, збереження їх життя та подальшого формування життєвої компетентності шляхом упровадження сучасних здоров’язбережувальних технологій .
 5. Розкриття творчого потенціалу та проявів креативності кожного педагога як необхідна умова оновлення освітнього процесу, реалізація його у роботі з дітьми.

Виконуючи завдання намічені у річному плані за 2021-2022 н.р., педагогічний колектив закладу намагався створити найсприятливіші умови для успішного розвитку, навчання та виховання дітей. Заняття було провідною, але не єдиною формою навчання дітей. На заняття виносився лише основоположний зміст програми, який знаходив своє продовження в цільових прогулянках, екскурсіях, іграх, пошуково-дослідницькій діяльності. В роботі з дітьми використовувались як традиційні так і нетрадиційні підходи; цікаво проходили заняття у формі змагань, подорожей, екскурсій до введення воєнного стану.

Впроваджуючи інноваційні технології в практику роботи з дітьми педагоги проводили тематичні, комплексні, комбіновані, інтегровані, домінантні, сюжетно – динамічні заняття в залежності від освітніх ліній, обраного напрямку, що забезпечує високу продуктивність діяльності дітей. Під час таких занять діти розкуті, емоційні, сприймають і вирішують різноманітні пізнавальні та проблемні завдання, дають відповіді на запитання, самостійно роблять висновки та узагальнення, висловлюють судження до часу переходу освітньо-виховної роботи в онлайн-режимі.

 Педагогічний колектив закладу протягом року вивчав та впроваджував методи роботи, які обумовлюють особистісно орієнтовану модель освіти, відкриваючи нові методи та сучасні здоров’язберігаючі педагогічні технології. Педагоги застосовують  в своїй  діяльності гуманістичні форми спілкування, що сприяє гармонійному розвитку особистості.

        Свій професійний рівень педагоги ДНЗ підвищували, навчаючись на курсах підвищення кваліфікації при ПОІППО у 2021-2022 році в онлайн режимі,  беручи участь в районних та обласних методичних онлайн заходах.  Разом з тим, в закладі проводилися різноманітні методичні заходи навчального характеру: теоретичні, практичні та психологічні семінари, ділові ігри, круглі столи, тренінги, майстер-класи, на яких педагоги мали можливість вивчати передові інноваційні педагогічні методики.

         Підвищення кваліфікації керівними та педагогічними працівниками здійснюється згідно з планом підвищення кваліфікації закладу дошкільної освіти на рік.

         Підвищувати свою кваліфікацію працівники можуть за різними формами: денна, очно-дистанційна, дистанційна, заочна, мережева, на робочому місці), шляхом самоосвіти. Основними видами підвищення кваліфікації є: навчання за програмою підвищення кваліфікації, стажування, участь у семінарах, практикумах, тренінгах, вебінарах, майстер-класах, знайомство з новинками методичної літератури, періодичними фаховими виданнями. Організовано взаємовідвідування занять між колегами. Проводяться педагогічні години з питань оновлення змісту, форм і методів дошкільного виховання.

Планування контролю за станом освітнього процесу в дошкільному закладі було системним, відповідало річним завданням закладу та було спрямоване не лише на виявлення недоліків, а й на глибоке вивчення стану освітньо-виховного процесу з метою його удосконалення, надання своєчасної допомоги вихователям.

Складовими успішного професійного зростання педагогічних працівників є:

 • володіння інноваційними педагогічними технологіями;
 • організація розвивального середовища, забезпечення його розвивального ефекту;
 • використання інформаційно-комунікативних (комп’ютерних) технологій.

Відповідно до річного плану роботи ДНЗ протягом року проводилась ретельна робота з охорони життя та здоров’я дітей, та запобігання дитячого травматизму, булінгу. Ці питання знаходяться на постійному контролі адміністрації дошкільного закладу, обговорюються на педагогічних радах, виробничих нарадах, батьківських зборах. Нещасних випадків з дітьми під час навчально-виховного процесу не було. Цьому сприяла розташована в батьківських куточках і постійно поновлювана інформація щодо попередження різних видів травмування дітей, різноманітні форми роботи з дітьми: заняття, бесіди, дидактичні ігри, цільові прогулянки, висвітлення інформації в Viber-групах за допомогою яких у дітей формувались уявлення про можливі небезпечні ситуації, відпрацьовувались стереотипи поведінки в умовах загрози та виникнення небезпечних ситуацій.

На достатньому рівні проводятьсятрадиційні щорічні заходи: «Тиждень безпеки дитини», «Тиждень знань з основ безпеки дитини», «Місячник цивільного захисту», під час яких мали місце цікаві форми роботи з дітьми, батьками, працівниками з різних розділів безпеки життєдіяльності.

Велику увагу протягом навчального року колектив дошкільного закладу приділив формуванню здоров’язберігаючої компетентності дітей. У кожній віковій групі наявнийлисток здоров’я вихованців, згідно з якимпроводиться маркування меблів, здійснюється індивідуальний підхід під час фізкультурно-оздоровчої роботи. Ефективність оздоровчих заходів визначалася тим, що поєднувалася тривала комплексна інтенсивна оздоровчо-профілактична робота з корекційно-педагогічними заходами в умовах звичайного режиму життя дошкільників.

Відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту», Положення про дошкільний навчальний заклад, змісту Базового компонента дошкільної освіти в Україні, одним з головних завдань, що стоїть перед закладом, вважається взаємодія з сім'єю. Протягом року педагогічний колектив ДНЗ працював над питанням модернізації підходів у роботі з родинами та розвитку партнерських відносин між закладом та сім'єю.

Вихователі дошкільного навчального закладу постійно поновлювали інформації в батьківських куточках, залучали батьків до організації освітньо-виховного процесу. Вдало проходили спільні виставки робіт батьків і дітей за різними темами, конкурси малюнків, спільні свята та розваги.Протягом року проводились спільні заходи та виставки.

         Курси підвищення кваліфікації пройшли: вихователі Чепурко В.Г., Козініна Л.П., Лесик В.М., Троценко С.В., вчитель-логопед Царинна О.М.

        Проведена чергова атестація. За її результатами  педагогам встановлені  кваліфікаційній категорії :

 1. Захарченко Тетяні Іванівні, практичному психологу, – відповідність раніше присвоєній  кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої  категорії».
 2. Павленко Ларисі Анатоліївні, вихователю, – присвоєно звання «вихователь-методист».
 3. Царинній Олені Михайлівні, вчителю-логопеду, – присвоєно  кваліфікаційну категорію  «спеціаліст першої категорії».
 4. Козініній Лідії Петрівні, вихователю, – відповідність раніше присвоєній  кваліфікаційній категорії «спеціаліст».

           Педагогічні працівники взяли участь у семінарах-практикумах: «Геокешинг-одна з сучасних технологій дошкільної освіти» (вихователь Фирса А.П., інструктор з фізкультури Гарбера О.М.), «Кінотерапія» (практичний психолог Захарченко Т.І., вихователь Лесик В.М.),  «Артикуляційна гімнастика» (вчитель-логопед Царинна О.М.), «Педагогічна майстерня «Математичні знахідки»» (вихователь Павленко Л.А.), майстер-класі «Лялька мотанка» (вихователь Різник О.М.), «Екологічна казка, як метод формування екологічної культури дошкільників» (вихователь Сахарова С.П.) занятті з елементами тренінгу «Школа розумового руху» (інструктор з фізкультури Гарбера О.М.), «Мальовничий Великдень» (вихователь Юдько В.М., Апостол І.В.), практикумі «Булінг в закладі дошкільної освіти» (практичний психолог Захарченко Т.І.), семінарі «Реалізація завдань БКДО через програми «Українське дошкілля» та «Впевнений старт»» (вихователь-методист Таратон Т.Я.)

         Проведено відкриті покази: «Чарівна подорож по станціях» (інтегроване заняття для дітей середнього дошкільного віку)  –  вихователь Різник О.М., «Пошук зашифрованого коду» (заняття з дітьми старшого дошкільного віку з використанням Блоків Дьєнеша і паличок Кюїзенера)  –  вихователь Павленко Л.А., «Лисичка-сестричка» (заняття з логіко-математичного розвитку для дітей середнього дошкільного віку) – вихователь Козініна Л.П., «Подорож гудзика»- практичний психолог Захарченко Т.І., «Свійські тварини» (заняття з розвитку мовлення) – вчитель-логопед Царинна О.М.

          В закладі освіти існує практика педагогічного наставництва та взаємонавчання. Активно працює  «Школа молодого педагога»  (керівник Ложечник Н.В.). Педагогічні працівники надають методичну підтримку колегам, обмінюються досвідом (консультації, навчальні семінари, майстер-класи, взаємовідвідування занять, наставництво). В школі молодого педагога  в минулому навчальному році працювало 3 наставників і 4 молодих спеціалістів.

Педагоги ДНЗ взяли участь в онлайн-семінарі «Організація освітнього процесу у закладах дошкільної освіти за дистанційною формою навчання в умовах воєнного стану»; вебінарах «Психологічна підтримка в умовах військових дій», «Інтелектуальна мозаїка. Презентація програми для дошкільної освіти».

Педагоги ДНЗ взяли участь у районних онлайн заходах: інструктивно-методичній скайп-нараді «Внутрішня система забезпечення якості освіти» (заступники директорів та вихователі-методисти),  семінарі «Організаційно-методичний супровід освітньої діяльності ЗДО» (директори та вихователі-методисти ЗДО).

Вихователь-методист Павленко Лариса Анатоліївна взяла участь в онлайн-семінарі «Дистанційна освіта: як не втратити якість?», семінарі-тренінгу, організованому фахівцями Управління Державної служби якості освіти у Полтавській області.

Практичний психолог Захарченко Т.І. взяла участь в практикумі «Шляхи подолання булінгу в ДНЗ»; інструктивно-методичній нараді для директорів ЗДО «Вплив війни на психічне здоров’я дітей»; онлайн-практикум «Організація освітнього процесу у закладах дошкільної освіти за дистанційною формою навчання в умовах воєнного стану»; практикум для помічників вихователів «Ресурси особистості: як поновити та нормалізувати свій стан в умовах сьогодення»; нарада професійної спільноти практичних психологів ЗЗСО, ЗДО та соціальних педагогів.

2. Діяльність методичного кабінету та методичний супровід розвитку

професійної компетентності педагогів.

Система методичної роботи в дошкільному закладі будується таким чином, щоб створити належні умови для підвищення професійної майстерності кожного педагогічного працівника.

Методичний кабінет укомплектований дидактичними матеріалами, рекомендаціями, зразками планування, консультаціями для батьків та педагогічних працівників, сценаріями свят, серіями картин, таблицями, демонстраційними матеріалами. Здійснюється передплата періодичних фахових видань, найпопулярнішим є видавництво МЦФЕР, зокрема журнали «Практика управління дошкільним закладом», «Вихователь-методист ДНЗ», «Практичний психолог: дитячий садок», «Музичний керівник», «Методична скарбничка вихователя», «Медична сестра дошкільного закладу», а також журнали «Дошкільне виховання» та «Вчитель-логопед».

У 2021-2022 н.р. продовжив роботу оновлений сайт ДНЗ.

3.Результати моніторингу якості освіти.

Освітній процес в закладі дошкільної освіти відповідав вимогам Базового компоненту дошкільної освіти.

Організована освітня діяльність здійснювалась з урахуванням розумового і фізичного навантаження. Основним акцентом у освітній роботі закладу дошкільної освіти була максимальна гуманізація педагогічного процесу та особистісно-орієнтований підхід.

Слід відмітити,  що індивідуальна робота з дітьми планувалась з урахуванням даних моніторингового дослідження дітей, показників прояву форм активності,  які дали змогу вихователям своєчасно виявляти відставання у засвоєнні дітьми програмових завдань та вносити корективи щодо усунення цих недоліків.

Для здійснення моніторингу педагоги проводили: спостереження за дітьми, міні-заняття, дидактичні ігри та вправи, розвивальні ігри, бесіди. Також використовували доручення, як один із видів природного експерименту, вивчали продукти праці дошкільнят (малювання, ліплення, аплікації, конструювання, художньої праці, мовленнєвої творчості).

Отримані результати дали педагогам змогу визначити, які з пройдених тем вивчалися дистанційно, а тому важливим буде на наступний навчальний рік посилення роботи з цих тем, перегляд запланованих форм роботи, тем, тощо.

Моніторинг реалізації освітніх завдань з різних сфер по групах виявив, що в основному знання та уявлення всіх дітей відповідають показникам компетентності, наведеним у освітній програмі для дітей від 2 до 7 років  «Українське дошкілля» та «Впевнений старт».

Робота щодо реалізації завдань освітніх напрямів в групах дошкільного віку також велась відповідно до основних вимог Базового компоненту дошкільної освіти в Україні. Рівень сформованості компетентності дітей в цілому відповідає віку та загальним показникам.

Дані логопедичного обстеження. На початок  навчального року вчителем-логопедом було обстежено 117  дітей середніх та старших груп, з них з вадами мовлення  74 дітей. До логопедичного кабінету було зараховано 70 дітей старшого дошкільного віку та середнього дошкільного віку, а решті дітей були розроблені завдання для занять вдома з батьками.

Заняття з дітьми проводяться індивідуально, або з  підгрупою дітей в ігровій формі, враховуючи індивідуальні особливості дітей.  Для занять в логопедичному кабінеті є все необхідне: навчальний матеріал, дидактичні ігри, вправи. 

В результаті проведення корекційної роботи позитивний результат наявний у  25 дітей ( з них 4 дітей  середнього дошкільного віку),  з рештою проводиться корекційна робота з постановки звуків, розвитку фонематичних процесів.

         Згідно річного плану роботи ДНЗ та плану роботи практичного психолога, з метою визначення рівня розвитку основних компонентів шкільної готовності і виявлення рівня психологічної готовності майбутніх першокласників до шкільного навчання, практичним психологом ДНЗ Захарченко Т.І. була проведена діагностика дітей щодо готовності до навчання в школі. Обстеження старших дошкільників проходило в І етап з грудня 2021року по січень 2022 року. Кількість і контингент досліджуваних: 65 дітей старшого дошкільного віку, з них – 33 дівчинки, 42 хлопчиків. Результати діагностичної роботи свідчать, що у 47% дітей високий рівень готовності до навчання у школі, у 20% дітей достатній рівень готовності до шкільного навчання, 25 % дітей мають середню готовність, у 8 % дітей низька готовність до школи. За результатами обстеження складена аналітична довідка з донесенням інформації  про результати до педагогічних працівників на педагогічній раді ДНЗ.

4. Забезпечення матеріально-технічних  та навчально-методичних умов.

В ДНЗ забезпечується архітектурна доступність території та будівлі, приміщення і територія адаптовані до використання всіма учасниками освітнього процесу.

У закладі освіти є приміщення, необхідні для реалізації освітньої програми та забезпечення освітнього процесу: укомплектовані групові приміщення (з урахуванням чисельності здобувачів освіти, їх освітніх потреб, площі приміщень), спортивна та музична зали, інші кабінети, які обладнані засобами навчання відповідно до вимог законодавства та освітньої програми.

Простір закладу дошкільної освіти, обладнання, засоби навчання сприяють формуванню ключових компетентностей та наскрізних умінь здобувачів освіти.

5.  Забезпечення медико-соціальних та психолого-педагогічних умов.

У закладі освіти формуються навички здорового способу життя (харчування, гігієна, фізична активність тощо) та екологічно довільної поведінки у здобувачів освіти.

Робота педагогічного колективу відзначається стабільністю та позитивною результативністю. Протягом року педагоги працювали над створенням в групах психологічно-комфортної атмосфери, зміцнювали розвивальне середовище груп в залежності від індивідуальних потреб, здібностей, вікових категорій дітей відповідно до вимог програм «Українське дошкілля» та «Впевнений старт».

Згідно річного плану педагогічні працівники демонстрували практичні заняття та виховні заходи на високому професійному рівні, представляючи інноваційні технології природного розвитку дитини.

В  ДНЗ створено освітнє середовище, вільне від будь-яких насильства та дискримінації, заклад планує та реалізує діяльність щодо запобігання будь-яким проявам булінгу. Освітнє середовище в дошкільному закладі є безпечним і психологічно комфортним для усіх учасників навчального процесу.

6. Взаємодія з батьками. Співпраця із закладами загальної, середньої освіти, іншими установами та організаціями.

Окремою ланкою методичної роботи є організація взаємодії з родинами вихованців. Педагогами закладу, вихователем-методистом, практичним психологом, вчителем-логопедом постійно плануються та проводяться консультації для батьків «Вчимо дитину спілкуватися», «Формування активної позиції дитини щодо власної безпеки», «Щоб іграшка була корисною», «Виховання дружніх відносин у грі», «Дитина і дорожній рух» надаються інформаційні матеріали на актуальні теми. Батьки брали участь у спільних заходах: виготовлення святкових композицій до Великодня, писанок та крашанок для пасхального дерева. Спільно з батьками була організована природоохоронна акція «Допоможемо птахам», трудовий десант «Наш майданчик найчистіший».

Заклад освіти співпрацює з представниками правоохоронних органів,

 іншими фахівцями з питань  організації роботи з учасниками освітнього процесу та вирішення проблемних питань.

7. Діяльність закладу на період дії воєнного стану в Україні.

Введення в Україні воєнного стану позначилося на всіх сферах людського життя. Особливих змін зазнала освітня галузь, зокрема дошкільна. Є заклади, які працюють у звичному режимі, деякі – приймають тимчасово переміщених осіб, організовують освітній процес дистанційно, консультують батьків тощо. Але значна кількість закладів дошкільної освіти працюють дистанційно, до таких відноситься і наш ДНЗ.

Сьогодення внесло корективи в освітянське життя та незмінним лишилося те, що всі ми маємо працювати заради наших дітей. Робота кожного з нас наразі надзвичайно важлива, бо у стані війни діти дошкільного віку належать до найуразливішої категорії населення. Перебуваючи в небезпеці, в тривалому стресовому стресі, дитина позбавлена нормальних умов для розвитку та освіти. Через відчуття тривоги, напруги, страху, не визначеності ускладнюється процес повноцінної соціалізації дитини. Тому, незважаючи на відсутність очних занять з дітьми, в закладі було організовано епізодичну діяльність, тобто консультування, психологічна допомога за запитом.

Все це проводилось з використанням дистанційних технологій:

 • педагоги використовували інструменти онлайн-спілкування та електронні ресурси й веб-сервіси в синхронному та асинхронному режимі, практикували індивідуальні консультації за запитом;
 • інформували батьків вихованців про особливості такого спілкування через сайт, за необхідності, надавали рекомендації;
 • використовували закриті спільноти в соціальних мережах (вайбер, телеграм, фейсбук) за визначеними спільно з батьками принципами організації груп та правилами спілкування;
 • використовували дистанційні інструменти спілкування відповідно до наявного системотехнічного забезпечення (електронна пошта, форум, чат, блог тощо).

Одним із важливих пріоритетів діяльності закладів дошкільної освіти є забезпечення безпеки учасників освітнього процесу, які на сьогодні страждають від російської воєнної агресії. А життя та здоров’я дітей – це найбільша цінність людства. Навіть в таких складних умовах, адміністрацією закладу  та педагогами було організовано та проведено цілу низку закладів: тематичних днів, флешмобів, консультацій, нарад, батьківські збори тощо.

В умовах воєнного стану зазнала змін й організація роботи з кадрами, зокрема підвищення кваліфікації, інформаційна та методична підтримка педагогів. Педагоги закладу продовжують підвищувати свою кваліфікацію, займаються самоосвітою та ознайомлюються з новою нормативною базою для роботи в новому навчальному році.

З 02 червня 2022 року педагоги нашого закладу брали участь у Всеукраїнському онлайн-марафоні «Реалізація змісту Державного стандарту дошкільної освіти в парціальних програмах», організований Міністерством освіти і науки України спільно з державною установою «Український інститут розвитку освіти» у партнерстві з видавництвом «Ранок» та за участю авторів парціальних програм. Метою заходу є виявлення і популяризація сучасного якісного педагогічного досвіду щодо імплементації Базового компонента дошкільної освіти 2021 року (стандарту дошкільної освіти) в закладах дошкільної освіти різних форм власності.

З 24 лютого 2022 року, коли в Україні було запроваджено воєнний стан у зв’язку з воєнною агресією російської федерації проти України, освітня діяльність офлайн у нашому ДНЗ була припинена. Але практичний психолог Захарченко Тетяна Іванівна майже з перших днів війни почала здійснювати, за потреби, психологічний супровід всіх учасників освітнього процесу. За необхідності, надавала дистанційні консультації батькам вихованців, поради співпрацівникам закладу щодо сприяння збереженню психологічного здоров’я всіх учасників освітнього процесу. В першу чергу це стосується дітей, бо вони дуже беззахисні в таких умовах, їхнє життя та безпека безпосередньо залежить від того, чи допомагають їм дорослі в складних ситуаціях.

З використанням дистанційних комунікацій практичний психолог пропонувала малечі інтерактивні вправи, які є найбільш цікавими та розвивають дитяче мислення, увагу, пам'ять та загальний розвиток. Для дітей дошкільного віку, наприклад, були запропоновані розвивальні відеофільми, дидактичні та сенсорні ігри, ігри на розвиток емоційного стану. А батькам були надані поради, дотримання яких зможе допомогти підтримати дитину в цей непростий час. Ефективним також є розміщені на сайті нашого закладу рекомендації практичного психолога на сторінці «Допомога батькам щодо надання першої психологічної допомоги сім’ям з дітьми, які перебували у зоні збройного конфлікту» та «Заняття для діточок в умовах воєнного стану», які постійно оновлюються.

В умовах війни педагогічні працівники мають бути готовими, спроможними повноцінно надавати освітні, інформаційні, консультаційні послуги сім’ям, які виховують дітей раннього та дошкільного віку. Колектив ДНЗ за допомогою сайту організовує взаємодію всіх учасників освітнього процесу: постійно оновлюється й поповнюється інформаційне наповнення сайту; з використанням ресурсів онлайн-освіти. Саме тому на офіційному сайті нашого закладу до уваги всіх учасників освітнього процесу також було створено сторінку «Діяльність закладу освіти на період дії воєнного стану в Україні», де запропоновані цікаві статті, заняття, поради, консультації, рекомендації для дорослих та дітей.

За участю наших улюблених випускників та працівників закладу, було створено відеофільми випускних свят групи №1 «Казочка», групи №2 «Бджілка» та групи №3 «Ромашка», які нікого не залишили байдужими.

А до уваги всіх відвідувачів нашої групи у фейсбук «Лохвицький дошкільний навчальний заклад №1 «Теремок» висвітлені всі цікаві події, які відбуваються в закладі упродовж такого складного для всіх нас періоду. Ми надаємо інформацію та пропонуємо для перегляду фото- та відео-матеріали про незвичайні та привабливі флешмоби, тематичні заходи тощо.

План на літній оздоровчий період було виконано.

         Проведення цих заходів допомогло колективу на належному рівні вирішити головні завдання річного плану та визначити головну методичну мету  ДНЗ на 2022-2023  навчальний рік «Спрямувати зусилля учасників освітнього процесу на розвиток творчого потенціалу дитини, на своєчасне підтримання її досягнень, на процес формування досвіду дошкільника в різних видах діяльності  для забезпечення освітнього результату – компетентність дитини старшого дошкільного віку» та пріоритетні напрями освітньої роботи:

 1. Забезпечення наступності у впровадженні особистісно орієнтованої

моделі освіти в дошкільній та початковій ланках освіти для реалізації освітніх вимог, орієнтуючись на Концепцію НУШ, розвиток педагогіки партнерства вихователів ЗДО та вчителів щодо створення розвивального середовища, осередків діяльності, застосування компетентнісного та діяльнісного підходів для розвитку особистості, використання ігрових методів.

 1. Створення  оптимальних  умов для зміцнення здоров’я вихованців, збереження їх життя та подальшого формування життєвої компетентності щляхом упровадження сучасних здоров’язбережувальних технологій .
 2. Організація перехідного періоду для кожної дитини, яка вперше приходить до ДНЗ, створення умов для поступової адаптації дітей до дитячого садка.
 3. Формування патріотичної гідності та морального здоров’я у дітей дошкільного віку
 4. Удосконалення роботи щодо формування комунікативно-мовленнєвої  компетенції дітей дошкільного віку шляхом упровадження інноваційних методик і технологій.
 5. Реалізація прав дітей з ООП на забезпечення рівного доступу до якісної освіти шляхом організації ранньої інклюзії в ДНЗ.
 6. Створення в закладі освіти безпечного освітнього середовища, вільного від насильства та булінгу (цькування).
 7. Розкриття творчого потенціалу та проявів креативності кожного педагога як необхідна умова оновлення освітнього процесу, реалізація його у роботі з дітьми.
 8. Виховання екологічної свідомості у дітей засобами казок природничого характеру.

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Логін: *

Пароль: *