ЗДО №1 "Теремок" м. Лохвиця
Полтавська область, Миргородський район

Аналіз роботи дошкільного закладу

Аналіз роботи закладу дошкільної освіти
за 2022-2023 навчальний рік та завдання
на 2023-2024 навчальний рік

 

 1. Тип закладу, характеристика груп, кількість дітей у них; якісна

характеристика педагогічного колективу (аналіз результатів підвищення кваліфікації та атестації педагогів); основні програми, якими керуються педагоги в організації освітнього процесу, структура календарних планів педагогів.            

Заклад дошкільної освіти №1 «Теремок» знаходиться за адресою: 37200  вул. Героїв України, 49-А, м. Лохвиця,  Миргородського району

Полтавської обл. тел. (05356) 3-19-13, teremok-lohvica@ukr.net.

Тип закладу – ясла-садок, вид закладу – заклад загального розвитку.  Розрахований на 284 місця. 

Дитячий садок відвідує 241 дитина  віком від 2-х до 7 років. Функціонує

11 вікових груп з денним режимом перебування дітей: 3 групи раннього віку,

3 групи молодшого дошкільного віку, 3 групи середнього дошкільного віку,

2 групи старшого дошкільного віку. ЗДО працює з 7.00 до 17.30 за п’ятиденним робочим тижнем. Чергова група з 12-годинним перебуванням дітей (з 7.00  до 19.00).

Заклад дошкільної освіти здійснює освітню діяльність відповідно до Статуту, колективному договору, річному плану роботи, освітньої програми закладу та стратегії розвитку закладу на 5 років.

Важливим завданням дошкільної освіти є консолідація зусиль влади, закладів освіти, громадськості з метою забезпечення необхідних умов для розвитку, освіти, повноцінної соціалізації дітей і створення безпечного освітнього середовища. Постійний діалог між практиками, науковцями, засновниками ЗДО, представниками громад, державних органів дають змогу оцінити та визначити необхідні заходи в організації діяльності закладів у воєнний час та такі заходи, які будуть спрямовані на відродження дошкільної освіти у повоєнний період.

Заклад дошкільної освіти:

 • задовольняв потреби громадян відповідної території в здобутті дошкільної освіти з 01.09.2022 року в змішаній формі навчання, з 09.01.2023 року в звичайному форматі;
 • забезпечує відповідність рівня дошкільної освіти вимогам Базового компонента дошкільної освіти;
 • створює безпечні та нешкідливі умови розвитку, виховання та навчання дітей, режим роботи, умови для фізичного розвитку та зміцнення здоров'я відповідно до санітарно-гігієнічних вимог та забезпечує їх дотримання;
 • формує у дітей гігієнічні навички та основи здорового способу життя, норми безпечної поведінки;
 • сприяє збереженню та зміцненню здоров'я, розумовому, психологічному і фізичному розвитку дітей;
 • здійснює соціально-педагогічний патронат, взаємодію з сім’єю;
 • є осередком поширення серед батьків психолого-педагогічних та фізіологічних знань про дітей дошкільного віку; додержується фінансової дисципліни, зберігає матеріально-технічну базу;
 • здійснює інші повноваження відповідно до Статуту закладу дошкільної освіти.

Означені завдання мають реалізовуватися на різних рівнях.

На державному рівні цей процес забезпечується своєчасним та миттєвим законотворчим реагуванням на освітні виклики, що постають в умовах воєнного стану. Зокрема, 20 березня 2022 року набув чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо державних гарантій в умовах воєнного стану, надзвичайної ситуації або надзвичайного стану». Він створює умови для відновлення якісного та безпечного освітнього процесу в умовах воєнного стану. Державні гарантії педагогічним і науково-педагогічним працівникам визначає нова стаття 57-1 Закону України «Про освіту».

Впродовж навчального 2022-2023 року педагогічний колектив здійснював свою роботу згідно річного плану з урахуванням змін, які відбулися в стані освіти, керуючись такими нормативними документами:

Закон України:

 • Про внесення змін до деяких законів України щодо державних гарантій в умовах воєнного стану, надзвичайної ситуації або надзвичайного стану;
 • Про правовий режим воєнного стану (стаття 15 п. 44);
 • Про внесення змін до деяких законів України щодо державних гарантій в умовах воєнного стану, надзвичайної ситуації або надзвичайного стану;
 • Про затвердження Типової програми підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладу дошкільної освіти «Психолого-педагогічна підтримка дітей, батьків та педагогів в умовах надзвичайної ситуації»;
 • Закон України «Про освіту»;
 • Закон України «Про дошкільну освіту»;
 • Базовий компонент дошкільної освіти;
 • Базова програма розвитку дітей дошкільного віку «Українське дошкілля»;
 • Програма розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт»;
 • Статут ЗДО;
 • Положення про ЗДО;
 • Декларація прав дитини;
 • Конвенція про права дитини;
 • Концепція національно-патріотичного виховання дітей та молоді (затв. Наказом МОН від 16.06.2015 №641);
 • Парціальна програма національно-патріотичного виховання дітей дошкільного віку «Україна – моя Батьківщина»;
 • Санітарний регламент для дошкільних навчальних закладів (затв. Наказом МОЗ від 24.03.2016 № 234);
 • Гранично допустиме навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форм власності (затверджено наказом МОН України від 20.04.2015 №446);
 • Постанова Головного державного санітарного лікаря України «Про затвердження Тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів у закладах дошкільної освіти на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)» (від 21.05.2020 № 25).

 

Листи МОН: 

Діяльність закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти: створення належних умов для отримання дітьми дошкільної освіти, забезпечення дієвості особистісно орієнтованої освітньої системи та реалізація принципів демократизації, гуманізації та індивідуалізації, інтегративності педагогічного процесу в закладі дошкільної освіти. 

Організація освітньої роботи в ЗДО здійснюється відповідно до  Базового компонента дошкільної освіти. Педагогічний колектив працює за Базовою програмою розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» та програмою розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт».

        Заклад дошкільної освіти повністю укомплектований педагогічними кадрами та обслуговуючим персоналом. Трудовий колектив налічує  63 працівники. Педагогічні  кадри закладу мають відповідну освіту.

Освітній рівень педагогічних працівників

Всього педагогічних працівників – 32

Вища освіта – 24

Середня спеціальна – 7

Вища освіта за фахом

Незакінчена вища за фахом

Вища не за фахом

Незакінчена вища не за фахом

Магістр

Бакалавр

Середня спеціальна за фахом

17

1

6

---

4

3

7

 

Фаховий рівень педагогів

 

Спеціаліст вищої категорії

Спеціаліст першої категорії

Спеціаліст другої категорії

Спеціаліст

Педагогічне звання вихователь-методист

5

5

4

14

3

 

Розподіл педагогів за стажем педагогічної діяльності становить:

Від 1 до 5років

Від 5 до 10 років

Від 10 до 15 років

Від 15 до 20 років

Від 20 до 25 років

Від 25 до 30 років

Від 30 до 40 років

9

3

9

4

2

1

3

 

 

Упродовж 2022-2023 навчального року освітній  процес дошкільного закладу був спрямований на вирішення головної методичної мети «Формувати в дітей життєві компетентності, розвивати базові якості особистості в різних видах діяльності, які відповідають можливостям дітей раннього та дошкільного віку» та пріоритетних напрямів освітньої роботи:

 1. Забезпечення наступності у впровадженні особистісно орієнтованої

моделі освіти в дошкільній та початковій ланках освіти для реалізації освітніх вимог, орієнтуючись на Концепцію НУШ, розвиток педагогіки партнерства вихователів ЗДО та вчителів щодо створення розвивального середовища, осередків діяльності, застосування компетентнісного та діяльнісного підходів для розвитку особистості, використання ігрових методів.

 1. Формування екологічної свідомості, навичок практичного життя, готовності до взаємодії з навколишнім світом з метою розвитку креативних здібностей педагогів і дітей у світі творчості.
 2. Удосконалення роботи щодо формування комунікативно-мовленнєвої  та математичної компетенцій дітей дошкільного віку шляхом упровадження інноваційних методик і технологій
 3. Організація перехідного періоду для кожної дитини, яка вперше приходить до ЗДО, створення умов для поступової адаптації дітей до дитячого садка.
 4. Створення  оптимальних  умов для зміцнення здоров’я вихованців, збереження їх життя та подальшого формування життєвої компетентності шляхом упровадження сучасних здоров’язбережувальних технологій .
 5. Розкриття творчого потенціалу та проявів креативності кожного педагога як необхідна умова оновлення освітнього процесу, реалізація його у роботі з дітьми.

Виконуючи завдання намічені у річному плані за 2022-2023 н.р., педагогічний колектив закладу намагався створити найсприятливіші умови для успішного розвитку, навчання та виховання дітей. Заняття було провідною, але не єдиною формою навчання дітей. На заняття виносився лише основоположний зміст програми, який знаходив своє продовження в цільових прогулянках, екскурсіях, іграх, пошуково-дослідницькій діяльності. В роботі з дітьми використовувались як традиційні так і нетрадиційні підходи; цікаво проходили заняття у формі змагань, подорожей, екскурсій до введення воєнного стану.

Впроваджуючи інноваційні технології в практику роботи з дітьми педагоги проводили тематичні, комплексні, комбіновані, інтегровані, домінантні, сюжетно-динамічні заняття в залежності від освітніх ліній, обраного напрямку, що забезпечує високу продуктивність діяльності дітей. Під час таких занять діти розкуті, емоційні, сприймають і вирішують різноманітні пізнавальні та проблемні завдання, дають відповіді на запитання, самостійно роблять висновки та узагальнення, висловлюють судження до часу переходу освітньо-виховної роботи в онлайн-режимі.

 Педагогічний колектив закладу протягом року вивчав та впроваджував методи роботи, які обумовлюють особистісно орієнтовану модель освіти, відкриваючи нові методи та сучасні здоров’язберігаючі педагогічні технології. Педагоги застосовують  в своїй  діяльності гуманістичні форми спілкування, що сприяє гармонійному розвитку особистості.

        Свій професійний рівень педагоги ЗДО підвищували, навчаючись на курсах підвищення кваліфікації при ПАНО у 2022-2023 році в онлайн режимі,  беручи участь в районних та обласних методичних онлайн заходах.  Разом з тим, в закладі проводилися різноманітні методичні заходи навчального характеру: теоретичні, практичні та психологічні семінари, ділові ігри, круглі столи, тренінги, майстер-класи, на яких педагоги мали можливість вивчати передові інноваційні педагогічні методики.

         Підвищення кваліфікації керівними та педагогічними працівниками здійснюється згідно з планом підвищення кваліфікації закладу дошкільної освіти на рік.

         Основними видами підвищення кваліфікації є: навчання за програмою підвищення кваліфікації, стажування, участь у семінарах, практикумах, тренінгах, вебінарах, майстер-класах, знайомство з новинками методичної літератури, періодичними фаховими виданнями. Організовано взаємовідвідування занять між колегами. Проводяться педагогічні години з питань оновлення змісту, форм і методів дошкільного виховання.

Планування контролю за станом освітнього процесу в закладі дошкільної освіти було системним, відповідало річним завданням закладу та було спрямоване не лише на виявлення недоліків, а й на глибоке вивчення стану освітньо-виховного процесу з метою його удосконалення, надання своєчасної допомоги вихователям.

Складовими успішного професійного зростання педагогічних працівників є:

 • володіння інноваційними педагогічними технологіями;
 • організація розвивального середовища, забезпечення його розвивального ефекту;
 • використання інформаційно-комунікативних (комп’ютерних) технологій.

Відповідно до річного плану роботи ЗДО протягом року проводилась ретельна робота з охорони життя та здоров’я дітей, та запобігання дитячого травматизму, булінгу. Ці питання знаходяться на постійному контролі адміністрації закладу, обговорюються на педагогічних радах, виробничих нарадах, батьківських зборах. Нещасних випадків з дітьми під час освітнього процесу не було. Цьому сприяла розташована в батьківських куточках і постійно поновлювана інформація щодо попередження різних видів травмування дітей, різноманітні форми роботи з дітьми: заняття, бесіди, дидактичні ігри, цільові прогулянки, висвітлення інформації в Viber-групах за допомогою яких у дітей формувались уявлення про можливі небезпечні ситуації, відпрацьовувались стереотипи поведінки в умовах загрози та виникнення небезпечних ситуацій.

На достатньому рівні проводятьсятрадиційні щорічні заходи: «Тиждень безпеки дитини», «Тиждень знань з основ безпеки дитини», «Місячник цивільного захисту», під час яких мали місце цікаві форми роботи з дітьми, батьками, працівниками з різних розділів безпеки життєдіяльності.

Велику увагу протягом навчального року колектив дошкільного закладу приділив формуванню здоров’язберігаючої компетентності дітей. У кожній віковій групі наявнийлисток здоров’я вихованців, згідно з якимпроводиться маркування меблів, здійснюється індивідуальний підхід під час фізкультурно-оздоровчої роботи. Ефективність оздоровчих заходів визначалася тим, що поєднувалася тривала комплексна інтенсивна оздоровчо-профілактична робота з корекційно-педагогічними заходами в умовах звичайного режиму життя дошкільників.

Відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту», Положення про дошкільний навчальний заклад, змісту Базового компонента дошкільної освіти в Україні, одним з головних завдань, що стоїть перед закладом, вважається взаємодія з сім'єю. Протягом року педагогічний колектив ЗДО працював над питанням модернізації підходів у роботі з родинами та розвитку партнерських відносин між закладом та сім'єю.

Вихователі закладу дошкільної освіти постійно поновлювали інформації в батьківських куточках, залучали батьків до організації освітнього процесу. Вдало проходили спільні виставки робіт батьків і дітей за різними темами, конкурси малюнків, спільні свята та розваги.Протягом року проводились спільні заходи та виставки.

         Курси підвищення кваліфікації пройшли: вихователі Лесик В.М., Назарчук Т.О., Павленко Л.А., Різник О.М., Колісник О.М., Німченко Л.М., Йовжій М.В., Троценко С.В.

        Проведена чергова атестація. За її результатами  педагогам встановлені  кваліфікаційній категорії :

          1. Лесик Валентині Миколаївні, вихователю, – присвоєно  кваліфікаційну категорію  «спеціаліст першої категорії».

          2.  Голоті Світлані Іванівні, вихователю, – присвоєно  кваліфікаційну категорію  «спеціаліст першої категорії».

          3.  Фирсі Аліні Петрівні, вихователю, – присвоєно  кваліфікаційну категорію  «спеціаліст першої категорії».

          4.  Троценко Світлані Володимирівні, вихователю, – присвоєно  кваліфікаційну категорію  «спеціаліст другої  категорії».

          5.  Шпитяк Катерині Миколаївні, вихователю, – присвоєно  кваліфікаційну категорію  «спеціаліст другої  категорії».

          6.  Назарчук Тетяні Олексіївні, вихователю, – відповідність раніше присвоєній  кваліфікаційній категорії «спеціаліст».

 

           Педагогічні працівники взяли участь у семінарах-практикумах: «Прогінг ДНЗ для екорухливих поколінь» (інструктор з фізкультури Гарбера О.М.), «Критичне мислення» (вихователь Лесик В.М.), «Мандалотерапія» (вихователь Шпитяк К.М.) в майсеркласі «Екологічна казка, як метод формування екологічної культури» (вихователь Сахарова С.П.), консультаціях «Формування у дітей естетичного ставлення до природи» (вихователь Захарюта Г.І.), «Формування логіко-математичних понять у дошкільників» (вихователь Апостол І.В.), «Використання сенсорних ігор для розвитку мовлення дітей» (вчитель-логопед Царинна О.М.), «Трудове виховання дітей» (вихователь Йовжій М.В.).

         Проведено відкриті покази: «Осінь чарівниця» (інтегроване заняття для дітей середнього дошкільного віку) – вихователь Голота С.І.,  «Рецепти здоров’я для Карлсона і малюків» (заняття з валеології для дітей середнього дошкільного віку) – вихователь Захарюта Г.І., «Подорож в країну математики» (інтегроване заняття для дітей старшого дошкільного віку) – вихователь Чепурко В.Г., «Весела мандрівка (інтегроване заняття з використанням елементів STREAM-освіти для дітей середнього дошкільного віку) – вихователь Німченко Л.М., «Про здоров’я дбаємо, віруси долаємо» (інтегроване заняття для дітей середнього дошкільного віку) – вихователь Ложечник Н.В., «Ой рушник рушничок» (інтегроване заняття для дітей старшого дошкільного віку) – вихователь Юдько В.М., «Допоможемо мамі зайчисі» (інтегроване заняття для дітей молодшого дошкільного віку) – вихователь Йовжій М.В., «Подорож до країни сенсорики» (заняття з логіко-математичного розвитку для дітей молодшого дошкільного віку) – вихователь Троценко С.В., «Чарівне дерево» (заняття з використанням нетрадиційних  технік малювання для дітей середнього дошкільного віку) – вихователь Панченко Л.І., «як малята сонечку допомагали» (інтегроване заняття для дітей раннього  віку) – вихователь              Лесик В.М., «Весела подорож» (інтегроване заняття для дітей старшого дошкільного віку) – вихователь Різник О.М., «Весела подорож» (інтегроване заняття для дітей молодшого дошкільного віку) – вихователь Сахарова С.П.

          В закладі освіти існує практика педагогічного наставництва та взаємонавчання. Активно працює  «Школа молодого педагога»  (керівник Ложечник Н.В.). Педагогічні працівники надають методичну підтримку колегам, обмінюються досвідом (консультації, навчальні семінари, майстер-класи, взаємовідвідування занять, наставництво). В школі молодого педагога  в минулому навчальному році працювало 2 наставників і 2 молодих спеціалістів.

Педагоги ЗДО взяли участь у районних онлайн заходах: тренінг «Індивідуальний план розвитку працівника ЗДО як інструмент для зростання мотивації та підвищення ефективної роботи» (педагоги), «Міжнародні підходи до оцінювання якості освітнього процесу в закладах дошкільної освіти за методикою ECERS-3» (директори, вихователі-методисти), «Нормативно-правове забезпечення діяльності закладів дошкільної освіти в умовах кризи в України» (директори, вихователі-методисти), «Нормативно-правове забезпечення освіти дітей з особливими освітніми потребами в закладах дошкільної освіти» (директори, вихователі-методисти), «Вебінар для батьків «Психосоціальні підходи у взаємодії батьків з дітьми в умовах сьогодення»» (директори, вихователі-методисти), «Сучасні підходи до профілактики мобінгу у трудових відносинах» (практичний психолог Захарченко Т.І.).

2. Діяльність методичного кабінету та методичний супровід розвитку

професійної компетентності педагогів.

Система методичної роботи в дошкільному закладі будується таким чином, щоб створити належні умови для підвищення професійної майстерності кожного педагогічного працівника.

Методичний кабінет укомплектований дидактичними матеріалами, рекомендаціями, зразками планування, консультаціями для батьків та педагогічних працівників, сценаріями свят, серіями картин, таблицями, демонстраційними матеріалами. Здійснюється передплата періодичного фахового видання   журналу «Дошкільне виховання».

У 2022-2023 н.р. продовжив роботу оновлений сайт ЗДО.

3. Результати моніторингу якості освіти.

Освітній процес в закладі дошкільної освіти відповідав вимогам Базового компоненту дошкільної освіти.

Організована освітня діяльність здійснювалась з урахуванням розумового і фізичного навантаження. Основним акцентом у освітній роботі закладу дошкільної освіти була максимальна гуманізація педагогічного процесу та особистісно-орієнтований підхід.

Слід відмітити,  що індивідуальна робота з дітьми планувалась з урахуванням даних моніторингового дослідження дітей, показників прояву форм активності,  які дали змогу вихователям своєчасно виявляти відставання у засвоєнні дітьми програмових завдань та вносити корективи щодо усунення цих недоліків.

Для здійснення моніторингу педагоги проводили: спостереження за дітьми, міні-заняття, дидактичні ігри та вправи, розвивальні ігри, бесіди. Також використовували доручення, як один із видів природного експерименту, вивчали продукти праці дошкільнят (малювання, ліплення, аплікації, конструювання, художньої праці, мовленнєвої творчості).

Отримані результати дали педагогам змогу визначити, які з пройдених тем вивчалися дистанційно, а тому важливим буде на наступний навчальний рік посилення роботи з цих тем, перегляд запланованих форм роботи, тем, тощо.

Моніторинг реалізації освітніх завдань з різних сфер по групах виявив, що в основному знання та уявлення всіх дітей відповідають показникам компетентності, наведеним у освітній програмі для дітей від 2 до 7 років  «Українське дошкілля» та «Впевнений старт».

Робота щодо реалізації завдань освітніх напрямів в групах дошкільного віку також велась відповідно до основних вимог Базового компоненту дошкільної освіти в Україні. Рівень сформованості компетентності дітей в цілому відповідає віку та загальним показникам.

Дані логопедичного обстеження. На початок  навчального року вчителем-логопедом було обстежено 88 дітей середніх та старших груп, з них з вадами мовлення 61 дитина.

Заняття з дітьми проводяться індивідуально, або з  підгрупою дітей в ігровій формі, враховуючи індивідуальні особливості дітей.  Для занять в логопедичному кабінеті є все необхідне: навчальний матеріал, дидактичні ігри, вправи. 

В результаті проведення корекційної роботи позитивний результат наявний у  29 дітей (з них 13 дітей  середнього дошкільного віку),  з рештою проводиться корекційна робота з постановки звуків, розвитку фонематичних процесів.

         Згідно річного плану роботи ЗДО та плану роботи практичного психолога, з метою визначення рівня розвитку основних компонентів шкільної готовності і виявлення рівня психологічної готовності майбутніх першокласників до шкільного навчання, практичним психологом ЗДО Захарченко Т.І. була проведена діагностика дітей щодо готовності до навчання в школі. Обстеження старших дошкільників проходило в два етапи: перший етап: грудень-січень 2022-2023 рік; другий етап: квітень-травень 2022 року. Кількість і контингент досліджуваних: 35 дітей старшого дошкільного віку, з них – 20 дівчаток, 15 хлопчиків. Результати діагностичної роботи свідчать, що у 49% дітей високий рівень готовності до навчання у школі, у 22% дітей достатній рівень готовності до шкільного навчання, у 23% дітей середня готовність до навчання у школі, у 6% дітей низька готовність до школи. Діагностика складалася з 5 тестових завдань. За результатами обстеження складена аналітична довідка з донесенням інформації  про результати до педагогічних працівників на педагогічній раді ЗДО.

4. Забезпечення матеріально-технічних  та навчально-методичних умов.

В ЗДО забезпечується архітектурна доступність території та будівлі, приміщення і територія адаптовані до використання всіма учасниками освітнього процесу.

У закладі освіти є приміщення, необхідні для реалізації освітньої програми та забезпечення освітнього процесу: укомплектовані групові приміщення (з урахуванням чисельності здобувачів освіти, їх освітніх потреб, площі приміщень), спортивна та музична зали, інші кабінети, які обладнані засобами навчання відповідно до вимог законодавства та освітньої програми.

Простір закладу дошкільної освіти, обладнання, засоби навчання сприяють формуванню ключових компетентностей та наскрізних умінь здобувачів освіти.

5.  Забезпечення медико-соціальних та психолого-педагогічних умов.

У закладі освіти формуються навички здорового способу життя (харчування, гігієна, фізична активність тощо) та екологічно довільної поведінки у здобувачів освіти.

Робота педагогічного колективу відзначається стабільністю та позитивною результативністю. Протягом року педагоги працювали над створенням в групах психологічно-комфортної атмосфери, зміцнювали розвивальне середовище груп в залежності від індивідуальних потреб, здібностей, вікових категорій дітей відповідно до вимог програм «Українське дошкілля» та «Впевнений старт».

Згідно річного плану педагогічні працівники демонстрували практичні заняття та виховні заходи на високому професійному рівні, представляючи інноваційні технології природного розвитку дитини, використовуючи інформаційно-комп’ютерні технології.

В  ЗДО створено освітнє середовище, вільне від будь-яких насильства та дискримінації, заклад планує та реалізує діяльність щодо запобігання будь-яким проявам булінгу. Освітнє середовище в дошкільному закладі є безпечним і психологічно комфортним для усіх учасників освітнього процесу.

6.  Взаємодія з батьками. Співпраця із закладами загальної, середньої освіти, іншими установами та організаціями.

Окремою ланкою методичної роботи є організація взаємодії з родинами вихованців. Педагогами закладу, вихователем-методистом, практичним психологом, вчителем-логопедом постійно плануються та проводяться консультації для батьків «Вчимо дитину спілкуватися», «Формування активної позиції дитини щодо власної безпеки», «Щоб іграшка була корисною», «Виховання дружніх відносин у грі», «Дитина і дорожній рух» надаються інформаційні матеріали на актуальні теми. Батьки брали участь у спільних заходах: виставка композицій «Барви осені», до Великодня, виставка поробок до Тижня безпеки дорожнього руху «Моя сім’я за безпечний рух». Спільно з батьками була організована природоохоронна акція «Допоможемо птахам».

Заклад освіти співпрацює з представниками правоохоронних органів,

 іншими фахівцями з питань  організації роботи з учасниками освітнього процесу та вирішення проблемних питань.

7.  Діяльність закладу на період дії воєнного стану в Україні.

В умовах продовження дії воєнного стану в Україні, одним із важливих пріоритетів діяльності закладу є забезпечення безпеки учасників освітнього процесу, які на сьогодні страждають від російської воєнної агресії. А життя та здоров’я дітей – це найбільша цінність людства.

Сьогодення внесло корективи в освітянське життя та незмінним лишилося те, що всі ми маємо працювати заради наших дітей. Робота кожного з нас наразі надзвичайно важлива, бо у стані війни діти дошкільного віку належать до найуразливішої категорії населення. Перебуваючи в небезпеці, в тривалому стресовому стресі, дитина позбавлена нормальних умов для розвитку та освіти. Через відчуття тривоги, напруги, страху, не визначеності ускладнюється процес повноцінної соціалізації дитини.

В умовах воєнного стану зазнала змін й організація роботи з кадрами, зокрема підвищення кваліфікації, інформаційна та методична підтримка педагогів. Педагоги закладу продовжують дистанційно підвищувати свою кваліфікацію, займаються самоосвітою та ознайомлюються з новою нормативною базою для роботи в новому навчальному році.

В умовах війни педагогічні працівники мають бути готовими, спроможними повноцінно надавати освітні, інформаційні, консультаційні послуги сім’ям, які виховують дітей раннього та дошкільного віку. Колектив ЗДО за допомогою сайту організовує взаємодію всіх учасників освітнього процесу: постійно оновлюється й поповнюється інформаційне наповнення сайту; з використанням ресурсів онлайн-освіти. Саме тому на офіційному сайті нашого закладу до уваги всіх учасників освітнього процесу також було створено сторінку «Сучасне дошкілля під крилами захисту», де запропоновані цікаві статті, заняття, поради, консультації, рекомендації для дорослих та дітей.

А до уваги всіх відвідувачів нашої групи у фейсбук «Лохвицький заклад дошкільної освіти №1 «Теремок» висвітлені всі цікаві події, які відбуваються в закладі упродовж такого складного для всіх нас періоду. Ми надаємо інформацію та пропонуємо для перегляду фото- та відео-матеріали про незвичайні та привабливі флешмоби, тематичні заходи тощо.

План на літній оздоровчий період було виконано.

         Проведення цих заходів допомогло колективу на належному рівні вирішити головні завдання річного плану та визначити головну методичну мету  ЗДО на 2023-2024  навчальний рік «Спрямувати зусилля учасників освітнього процесу на розвиток творчого потенціалу дитини, на своєчасне підтримання її досягнень, на процес формування досвіду дошкільника в різних видах діяльності  для забезпечення освітнього результату – компетентність дитини старшого дошкільного віку» та пріоритетні напрями освітньої роботи:

 1. Створення оптимальних умов для зміцнення здоров’я вихованців, збереження їх життя та подальшого формування життєвої компетентності шляхом упровадження сучасних здоровʼязбережувальних технологій.
 2. Створювати комфортні, безпечні, доступні та нешкідливі умови розвитку, виховання, навчання дітей у праці, у тому числі дітей з ООП.
 3. Формувати мовленнєво-комунікативну компетентність дошкільнят засобами інтерактивного розвивального середовища.
 4. Виховання екологічної свідомості у дітей засобами казок природничого характеру.
 5. Розкриття творчого потенціалу та проявів креативності кожного педагога, як необхідна умова оновлення освітнього процесу, реалізація його у роботі з дітьми.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Логін: *

Пароль: *