ДНЗ №1 "Теремок" м. Лохвиці, Лохвиця
Полтавська область, Миргородський район

Звіт керівника про діяльність закладу 2021-2022 н.р.

 Звіт керівника про діяльність закладу

за 2021-2022 н.р.

Даний звіт складено відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в України», який запроваджено з 5:30 ранку 24.02.2022, Закону України № 2136-IX «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» від 15 березня 2022 року, статті 20 Закону України «Про дошкільну освіту» від 11 липня 2001 р.

№ 2628-ІІІ (із змінами), Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого Кабінетом Міністрів України від 12 березня 2003 р. № 305 (із змінами), наказу Міністерства освіти і науки України «Про запровадження звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх, та професійно-технічних навчальних закладів», від 28 січня 2005 р. № 55, Примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів про свою діяльність перед педагогічним колективом та громадськістю, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 23 березня 2005 р. № 178 директор дошкільного закладу має звітувати про свою діяльність перед педагогічним колективом, батьківським комітетом, радою та громадськістю.

Мета звітування:

Подальше утвердження відкритої та прозорої демократичної державно – громадської системи управління закладом дошкільної освіти, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень, запровадження колегіальної етики управлінської діяльності директора.

Відповідно до пункту 3 Примірного положення завданнями звітування є:

1. Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління дошкільним навчальним закладом.

2. Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління дошкільним навчальним закладом.

3. Розширити  інформаційне забезпечення ринку освітніх послуг в дошкільному навчальному закладі, задовольнити інформаційну потребу батьків, громадськості.

1. Загальні відомості про навчальний заклад:

Засновником дошкільного закладу є Лохвицька  міська рада, яка здійснює його фінансування, матеріально-технічне забезпечення, харчування та медичне обслуговування,   органом управління – відділ освіти виконавчого комітету Лохвицької міської ради.

ДНЗ №1 «Теремок» функціонує з 1988 року.

Знаходиться за адресою:

м. Лохвиця, Полтавської обл., вул. Героїв України,49 а.

Головна мета діяльності  ДНЗ №1 «Теремок»: забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового й духовного розвитку.

Проектна потужність дошкільного навчального закладу – 284 місць.

Режим роботи закладу з 10,5-годинним режимом перебування дітей: з 7.00  до 17.30  та роботою чергової  групи з режимом роботи з 7.00 до 19.00.

Функціонує – 12 груп, які відвідує 246 дітей віком від 2 до 7 років.

Групи  раннього  віку (2-3 р.): 3 групи – 58 дітей;

Групи молодшого дошкільного віку (3-4 р.): 3 групи – 61 дітей;

Групи середнього дошкільного віку (4-5 р.): 3 групи – 52 дітей;

Групи старшого дошкільного віку (5-6 р.): 3 групи – 75 дітей.

Діяльність дошкільного навчального закладу №1 «Теремок»

направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти: збереження та зміцнення фізичного і психічного здоров’я дітей; формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів; забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту.

Освітній процес в ДНЗ №1 «Теремок» відділу освіти  виконавчого комітету Лохвицької міської ради в 2021 - 2022 навчальному році спрямований на створення умов для реалізації державної політики у сфері освіти згідно ст.53 Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Положення про дошкільний навчальний заклад, (далі – Положення), затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 року № 305, Базового компонента дошкільної освіти (нова редакція), власного Статуту та інших нормативних документів, що не суперечать законодавству України в галузі освіти.

Статут закладу зареєстровано на підставі рішення 16 сесії Лохвицької міської ради 7 скликання №5 від 20.01.2017р.

На виконання Закону України «Про засади державної мовної політики» освітньо-виховний  процес здійснюється українською мовою.

Важливим завданням дошкільної освіти є консолідація зусиль влади, закладів освіти, громадськості з метою забезпечення необхідних умов для розвитку, освіти, повноцінної соціалізації дітей і створення безпечного освітнього середовища. Постійний діалог між практиками, науковцями, засновниками ДНЗ, представниками громад, державних органів дають змогу оцінити та визначити необхідні заходи в організації діяльності закладів у воєнний час та такі заходи, які будуть спрямовані на відродження дошкільної освіти у повоєнний період.

Дошкільний навчальний заклад:

 • задовольняв потреби громадян відповідної території в здобутті дошкільної освіти до 24.02.2022 в звичайному форматі;
 • з 18.04.2022 року освітній процес проходив у дистанційному форматі (наказ №6 від 18.04.2022 року);
 • забезпечує відповідність рівня дошкільної освіти вимогам Базового компонента дошкільної освіти;
 • створює безпечні та нешкідливі умови розвитку, виховання та навчання дітей, режим роботи, умови для фізичного розвитку та зміцнення здоров'я відповідно до санітарно-гігієнічних вимог та забезпечує їх дотримання;
 • формує у дітей гігієнічні навички та основи здорового способу життя, норми безпечної поведінки;
 • сприяє збереженню та зміцненню здоров'я, розумовому, психологічному і фізичному розвитку дітей;
 • здійснює соціально-педагогічний патронат, взаємодію з сім’єю;
 • є осередком поширення серед батьків психолого-педагогічних та фізіологічних знань про дітей дошкільного віку; додержується фінансової дисципліни, зберігає матеріально-технічну базу;
 • здійснює інші повноваження відповідно до статуту дошкільного навчального закладу.

Означені завдання мають реалізовуватися на різних рівнях.

На державному рівні цей процес забезпечується своєчасним та миттєвим законотворчим реагуванням на освітні виклики, що постають в умовах воєнного стану. Зокрема, 20 березня 2022 року набув чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо державних гарантій в умовах воєнного стану, надзвичайної ситуації або надзвичайного стану». Він створює умови для відновлення якісного та безпечного освітнього процесу в умовах воєнного стану. Державні гарантії педагогічним і науково-педагогічним працівникам визначає нова стаття 57-1 Закону України «Про освіту».

Впродовж навчального 2021-2022 року педагогічний колектив здійснював свою роботу згідно річного плану з урахуванням змін, які відбулися в стані освіти, керуючись такими нормативними документами:

Закон України:

Листи МОН: 

       під час карантину» (від 23.04.2020 № 1/9-219).

Діяльність закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти: створення належних умов для отримання дітьми дошкільної освіти, забезпечення дієвості особистісно орієнтованої освітньої системи та реалізація принципів демократизації, гуманізації та індивідуалізації, інтегративності педагогічного процесу в дошкільному навчальному закладі. 

Організація освітньої роботи в ДНЗ здійснюється відповідно до  Базового компонента дошкільної освіти. Педагогічний колектив працює за Базовою програмою розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» та програмою розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт».

         Дошкільний навчальний заклад повністю укомплектований педагогічними кадрами та обслуговуючим персоналом. Трудовий колектив налічує  67 працівників. Педагогічні  кадри закладу мають відповідну освіту.

Освітній рівень педагогічних працівників

Всього педагогічних працівників – 37

Вища освіта – 26

Середня спеціальна – 10

Вища освіта за фахом

Незакінчена вища за фахом

Вища не за фахом

Незакінчена вища не за фахом

Магістр

Бакалавр

Середня спеціальна за фахом

17

3

5

---

3

4

7

 

Фаховий рівень педагогів

Спеціаліст вищої категорії

Спеціаліст першої категорії

Спеціаліст другої категорії

Спеціаліст

Педагогічне звання вихователь-методист

6

2

6

13

3

Розподіл педагогів за стажем педагогічної діяльності становить:

Від 1 до 5років

Від 5 до 10 років

Від 10 до 15 років

Від 15 до 20 років

Від 20 до 25 років

Від 25 до 30 років

Від 30 до 40 років

8

2

7

4

2

1

2

 

2. Підвищення рівня організації освітньо-виховного процесу

у дошкільному навчальному закладі

Упродовж 2021-2022 навчального року освітній  процес дошкільного закладу був спрямований на вирішення головної методичної мети «Формувати в дітей життєві компетентності, розвивати базові якості особистості в різних видах діяльності, які відповідають можливостям дітей раннього та дошкільного віку» та пріоритетних напрямів освітньої роботи:

 1. Забезпечення наступності у впровадженні особистісно орієнтованої

моделі освіти в дошкільній та початковій ланках освіти для реалізації освітніх вимог, орієнтуючись на Концепцію НУШ, розвиток педагогіки партнерства вихователів ЗДО та вчителів щодо створення розвивального середовища, осередків діяльності, застосування компетентнісного та діяльнісного підходів для розвитку особистості, використання ігрових методів.

 1. Формування екологічної свідомості, навичок практичного життя, готовності до взаємодії з навколишнім світом з метою розвитку креативних здібностей педагогів і дітей у світі творчості.
 2. Удосконалення роботи щодо формування комунікативно-мовленнєвої  та математичної компетенцій дітей дошкільного віку шляхом упровадження інноваційних методик і технологій
 3. Організація перехідного періоду для кожної дитини, яка вперше приходить до ДНЗ, створення умов для поступової адаптації дітей до дитячого садка.
 4. Створення  оптимальних  умов для зміцнення здоров’я вихованців, збереження їх життя та подальшого формування життєвої компетентності шляхом упровадження сучасних здоров’язбережувальних технологій .
 5. Розкриття творчого потенціалу та проявів креативності кожного педагога як необхідна умова оновлення освітнього процесу, реалізація його у роботі з дітьми.

Відповідно до визначених річним планом на 2021-2022 навчальний рік пріоритетів, колектив ДНЗ  забезпечував якісну освіту дошкільників шляхом ефективного педагогічного впливу на розвиток компетентної особистості дитини в умовах Нової української школи відповідно до вимог програм «Українське дошкілля», «Впевнений старт».

Упродовж 2021-2022 навчального року освітній  процес дошкільного закладу був спрямований на вирішення головної методичної мети «Збереження та зміцнення здоровʼя, формування здорового способу життя дошкільнят, активної життєвої позиції щодо власного життя та власної безпеки».

Адміністрацією закладу створено належні умови для здійснення системного підходу до навчально-методичного забезпечення педагогічного процесу. Поповнено інформаційно-методичну базу закладу освітньо-виховними програмами, навчально-методичними та навчально-наочними посібниками, рекомендованими Міністерством освіти і науки України для використання в закладах дошкільної освіти у 2021-2022 навчальному році.

     Заклад забезпечено доступом до Інтернету. Групи старшого дошкільного віку №1, №2, №3 працювали за освітньою програмою «Впевнений старт».

Впроваджуючи інноваційні технології в практику роботи з дітьми педагоги проводили тематичні, комплексні, комбіновані, інтегровані, домінантні, сюжетно – динамічні заняття в залежності від освітніх ліній, обраного напрямку, що забезпечує високу продуктивність діяльності дітей. Під час таких занять діти розкуті, емоційні, сприймають і вирішують різноманітні пізнавальні та проблемні завдання, дають відповіді на запитання, самостійно роблять висновки та узагальнення, висловлюють судження до часу переходу освітньо-виховної роботи в онлайн-режимі.

 Педагогічний колектив закладу протягом року вивчав та впроваджував методи роботи, які обумовлюють особистісно орієнтовану модель освіти, відкриваючи нові методи та сучасні здоров’язберігаючі педагогічні технології. Педагоги застосовують  в своїй  діяльності гуманістичні форми спілкування, що сприяє гармонійному розвитку особистості.

        Свій професійний рівень педагоги ДНЗ підвищували, навчаючись на курсах підвищення кваліфікації при ПОІППО у 2021-2022 році в онлайн режимі,  беручи участь в районних та обласних методичних онлайн заходах.  Разом з тим, в закладі проводилися різноманітні методичні заходи навчального характеру: теоретичні, практичні та психологічні семінари, ділові ігри, круглі столи, тренінги, майстер-класи, на яких педагоги мали можливість вивчати передові інноваційні педагогічні методики.

         Підвищення кваліфікації керівними та педагогічними працівниками здійснюється згідно з планом підвищення кваліфікації закладу дошкільної освіти на рік.

Відповідно до річного плану роботи ДНЗ протягом року проводилась ретельна робота з охорони життя та здоров’я дітей, та запобігання дитячого травматизму, булінгу. Ці питання знаходяться на постійному контролі адміністрації дошкільного закладу, обговорюються на педагогічних радах, виробничих нарадах, батьківських зборах. Нещасних випадків з дітьми під час навчально-виховного процесу не було. Цьому сприяла розташована в батьківських куточках і постійно поновлювана інформація щодо попередження різних видів травмування дітей, різноманітні форми роботи з дітьми: заняття, бесіди, дидактичні ігри, цільові прогулянки, висвітлення інформації в Viber-групах за допомогою яких у дітей формувались уявлення про можливі небезпечні ситуації, відпрацьовувались стереотипи поведінки в умовах загрози та виникнення небезпечних ситуацій.

На достатньому рівні проводяться  традиційні щорічні заходи: «Тиждень безпеки дитини», «Тиждень знань з основ безпеки дитини», «Місячник цивільного захисту», під час яких мали місце цікаві форми роботи з дітьми, батьками, працівниками з різних розділів безпеки життєдіяльності.

В зв’язку з епідемічною ситуацією у країні (СOVID-19) у дошкільному закладі 2 рази призупинявся освітній процес: з 28.01.2022р. по 04.02.2022р. – у групах молодгшого дошкільного віку №2 та старшого дошкільного віку №3 (Наказ №2 від 27.01.2022р.) та з 24.02.2022р. в звʼязку з введенням воєнного стангу в Україні (Наказ №4а від 24.02.2022р.).

В умовах карантину, відповідно до рекомендацій МОНУ, організовано дистанційну форму роботи з дітьми з використанням відео, інтернет-ресурсів, створено групи у Вайбері.

        Курси підвищення кваліфікації пройшли: вихователі Чепурко В.Г., Козініна Л.П., Лесик В.М., Троценко С.В., вчитель-логопед Царинна О.М.

        Проведена чергова атестація. За її результатами  педагогам встановлені  кваліфікаційній категорії :

 1. Захарченко Тетяні Іванівні, практичному психологу, – відповідність раніше присвоєній  кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої  категорії».
 2. Павленко Ларисі Анатоліївні, вихователю, – присвоєно звання «вихователь-методист».
 3. Царинній Олені Михайлівні, вчителю-логопеду, – присвоєно  кваліфікаційну категорію  «спеціаліст першої категорії».
 4. Козініній Лідії Петрівні, вихователю, – відповідність раніше присвоєній  кваліфікаційній категорії «спеціаліст».

           Педагогічні працівники взяли участь у семінарах-практикумах: «Геокешинг-одна з сучасних технологій дошкільної освіти» (вихователь

Фирса А.П., інструктор з фізкультури Гарбера О.М.), «Кінотерапія» (практичний психолог Захарченко Т.І., вихователь Лесик В.М.),  «Артикуляційна гімнастика» (вчитель-логопед Царинна О.М.), «Педагогічна майстерня «Математичні знахідки»» (вихователь Павленко Л.А.), майстер-класі «Лялька мотанка» (вихователь Різник О.М.), «Екологічна казка, як метод формування екологічної культури дошкільників» (вихователь Сахарова С.П.) занятті з елементами тренінгу «Школа розумового руху» (інструктор з фізкультури Гарбера О.М.), «Мальовничий Великдень» (вихователь Юдько В.М., Апостол І.В.), практикумі «Булінг в закладі дошкільної освіти» (практичний психолог Захарченко Т.І.), семінарі «Реалізація завдань БКДО через програми «Українське дошкілля» та «Впевнений старт»» (вихователь-методист Таратон Т.Я.)

         Проведено відкриті покази: «Чарівна подорож по станціях» (інтегроване заняття для дітей середнього дошкільного віку)  –  вихователь Різник О.М., «Пошук зашифрованого коду» (заняття з дітьми старшого дошкільного віку з використанням Блоків Дьєнеша і паличок Кюїзенера)  –  вихователь Павленко Л.А., «Лисичка-сестричка» (заняття з логіко-математичного розвитку для дітей середнього дошкільного віку) – вихователь Козініна Л.П., «Подорож гудзика»- практичний психолог Захарченко Т.І., «Свійські тварини» (заняття з розвитку мовлення) – вчитель-логопед Царинна О.М.

          В закладі освіти існує практика педагогічного наставництва та взаємонавчання. Активно працює  «Школа молодого педагога»  (керівник Ложечник Н.В.). Педагогічні працівники надають методичну підтримку колегам, обмінюються досвідом (консультації, навчальні семінари, майстер-класи, взаємовідвідування занять, наставництво). В школі молодого педагога  в минулому навчальному році працювало 3 наставники і 4 молодих спеціалістів.

Педагоги ДНЗ взяли участь в онлайн-семінарі «Організація освітнього процесу у закладах дошкільної освіти за дистанційною формою навчання в умовах воєнного стану»; вебінарах «Психологічна підтримка в умовах військових дій», «Інтелектуальна мозаїка. Презентація програми для дошкільної освіти».

Педагоги ДНЗ взяли участь у районних онлайн заходах: інструктивно-методичній скайп-нараді «Внутрішня система забезпечення якості освіти» (заступники директорів та вихователі-методисти),  семінарі «Організаційно-методичний супровід освітньої діяльності ЗДО» (директори та вихователі-методисти ЗДО).

Вихователь-методист Павленко Лариса Анатоліївна взяла участь в онлайн-семінарі «Дистанційна освіта: як не втратити якість?», семінарі-тренінгу, організованому фахівцями Управління Державної служби якості освіти у Полтавській області.

Практичний психолог Захарченко Т.І. взяла участь в практикумі «Шляхи подолання булінгу в ДНЗ»; інструктивно-методичній нараді для директорів ЗДО «Вплив війни на психічне здоров’я дітей»; онлайн-практикум «Організація освітнього процесу у закладах дошкільної освіти за дистанційною формою навчання в умовах воєнного стану»; практикум для помічників вихователів «Ресурси особистості: як поновити та нормалізувати свій стан в умовах сьогодення»; нарада професійної спільноти практичних психологів ЗЗСО, ЗДО та соціальних педагогів.

Варіативний складник. Додаткові освітні послуги

На виконання варіативної частини Базового компоненту дошкільної освіти в ДНЗ «Теремок» впродовж 2021-2022 н. р. (до 24.02.2022 р. включно) працювали гуртки, де діти мали змогу розвинути свій творчий потенціал, Гуртки є додатковою організаційною формою освітнього процесу у закладі. 

Особливості гурткової роботи - цілеспрямоване використання вільного часу для повноцінного розвитку потенційних можливостей дитини, свобода вибору профільного спрямування, напрямів діяльності та освітньої програми, творчий характер освітнього процесу, який здійснюють на основі додаткових освітніх програм співпраця, співтворчість, індивідуальний підхід у взаєминах дитини, педагога та батьків.

З метою поліпшення якості педагогічного процесу варіативного змісту дошкільної освіти у роботі з дітьми дошкільних груп було організовано роботу гуртків для старших груп (від 5до 6 років) за парціальними програмами:

 • «Степ-денс» - 2 заняття на тиждень (керівник – інструктор з фізкультури Гарбера О.М.) ,
 • «Казкова мозаїка» - 1 заняття на тиждень (керівник– вихователь групи старшого дошкільного віку №1 Лесик В.М.),
 • «Дивоцвіт» - 1 заняття на тиждень (керівник– вихователь групи старшого дошкільного віку №3 Назарчук Т.О.),
 • «Казка на долоньці» - 1 заняття на тиждень (керівник – вихователь групи старшого дошкільного віку №1 Колісник Г.І.),
 • «Калинонька» - 1 заняття на тиждень (керівник– вихователь групи старшого дошкільного віку №2 Литвиненко В.О.),
 • «Екозірочка» - 1 заняття на тиждень (керівник– вихователь групи старшого дошкільного віку №3 Ложечник Н.В.),
 • «Цікава математика» - 1 заняття на тиждень (керівник– вихователь групи старшого дошкільного віку №2 Павленко Л.А.)

До гуртків зараховано 75 дітей. Серед недоліків - недостатня матеріальна база для гурткової роботи.

Всього було задіяно 75 вихованців дітей старшого дошкільного віку. Резервом в роботі залишилось неможливість проведення узагальненого моніторингу сформованих компетентностей з причини введення воєнного стану.

Діяльність методичного кабінету та методичний супровід розвитку професійної компетентності педагогів.

Система методичної роботи в дошкільному закладі будується таким чином, щоб створити належні умови для підвищення професійної майстерності кожного педагогічного працівника.

Методичний кабінет укомплектований дидактичними матеріалами, рекомендаціями, зразками планування, консультаціями для батьків та педагогічних працівників, сценаріями свят, серіями картин, таблицями, демонстраційними матеріалами. Здійснюється передплата періодичних фахових видань, найпопулярнішим є видавництво МЦФЕР, зокрема журнали «Практика управління дошкільним закладом», «Вихователь-методист ДНЗ», «Практичний психолог: дитячий садок», «Музичний керівник», «Методична скарбничка вихователя», «Медична сестра дошкільного закладу», а також журнали «Дошкільне виховання» та «Вчитель-логопед».

Працюємо над створенням позитивного іміджу закладу, маємо свій сайт, де висвітлюємо діяльність закладу.

Педагогічний колектив закладу протягом року вивчав та впроваджував методи роботи, які обумовлюють особистісно орієнтовану модель освіти, відкриваючи нові методи та сучасні здоров’язберігаючі педагогічні технології. Педагоги застосовують  в своїй  діяльності гуманістичні форми спілкування, що сприяє гармонійному розвитку особистості.

        Підвищення кваліфікації керівними та педагогічними працівниками здійснюється згідно з планом підвищення кваліфікації закладу дошкільної освіти на рік.

         Підвищувати свою кваліфікацію працівники можуть за різними формами: денна, очно-дистанційна, дистанційна, заочна, мережева, на робочому місці), шляхом самоосвіти. Основними видами підвищення кваліфікації є: навчання за програмою підвищення кваліфікації, стажування, участь у семінарах, практикумах, тренінгах, вебінарах, майстер-класах, знайомство з новинками методичної літератури, періодичними фаховими виданнями. Організовано взаємовідвідування занять між колегами. Проводяться педагогічні години з питань оновлення змісту, форм і методів дошкільного виховання.

Складовими успішного професійного зростання педагогічних працівників є:

 • володіння інноваційними педагогічними технологіями;
 • організація розвивального середовища, забезпечення його розвивального ефекту;
 • використання інформаційно-комунікативних (комп’ютерних) технологій.

          В закладі освіти існує практика педагогічного наставництва та взаємонавчання. Активно працює  «Школа молодого педагога»  (керівник Ложечник Н.В.). Педагогічні працівники надають методичну підтримку колегам, обмінюються досвідом (консультації, навчальні семінари, майстер-класи, взаємовідвідування занять, наставництво). В школі молодого педагога  в минулому навчальному році працювало 3 наставників і 4 молодих спеціалістів.

3. Вжиті заходи  щодо зміцнення та модернізації матеріально-технічної бази закладу, залучення додаткових джерел фінансування закладу освіти та їх раціональне використання.

В ДНЗ забезпечується архітектурна доступність території та будівлі, приміщення і територія адаптовані до використання всіма учасниками освітнього процесу.

У закладі освіти є приміщення, необхідні для реалізації освітньої програми та забезпечення освітнього процесу: укомплектовані групові приміщення (з урахуванням чисельності здобувачів освіти, їх освітніх потреб, площі приміщень), спортивна та музична зали, інші кабінети, які обладнані засобами навчання відповідно до вимог законодавства та освітньої програми.

Простір закладу дошкільної освіти, обладнання, засоби навчання сприяють формуванню ключових компетентностей та наскрізних умінь здобувачів освіти.

На базі нашого дошкільного навчального закладу втілено проєкт «Реконструкція основної будівлі ДНЗ №1 «Теремок» (впровадження енергозберігаючих технологій по утепленню фасаду, реконструкція даху та влаштування автономного опалення).

Реалізований проєкт дав змогу забезпечити наших вихованців якісними освітніми послугами, покращився температурний  режим у приміщеннях закладу, дало можливість досягти ефективного енергозабезпечення. 

Черговим заходом в звʼязку з введенням воєнного стану в Україні постало питання облаштування укриття. Відділом освіти виконавчого комітету Лохвицької міської ради були виділені кошти  в сумі 12900 грн. та проведений ремонт приміщень укриття: штукатурення стін, потолків, грунтування та фарбування водоемульсійними фарбами різних кольорів, вирівнювання підлоги цементним розчином, заміна світильників на світодіодні, фарбування дверей.

В літній період також проведений  косметичний ремонтний приміщень зщакладу на суму 3300 грн.

Фінансово-господарська діяльність у ДНЗ здійснювалась згідно з кошторисом, сформованим відділом освіти виконавчого комітету Лохвицької міської ради та відповідно до статей видатків.

Бюджетні кошти виділялись на придбання:

Газонокосарка – 9250 грн.

Ваги торгові – 1055 грн.

Тачка будівельна – 2450 грн.

Горщик дитячий –  1300 грн.

Посуда (чашки, тарілки) – 5300 грн.

Господарський інвентар (лопата, сокира) – 1960 грн.

Вогнегасник ВП-5 (6 шт.) – 1800 грн.

Бактерицидний опромінювач – 1217 грн.

Сухий басейн з шариками – 6750 грн.

Крісло «Шапіто» – 1618 грн.

Стіл дитячий «Квітка» з регулюванням по висоті (25 шт.)  – 15775 грн.

Стілець дитячий фанерний «Фантазія» (25 шт.) – 11825 грн.

Каремат дитячий – 649 грн.

Блендер – 3400 грн.

Овочерізка – 19600 грн.

Ламінатор – 2650 грн.

Офісна шафа (2 шт.) – 6200 грн.

Тумба – 2700 грн.

Шафа для одягу – 3400 грн.

Тістоміс – 27860 грн.

Шафа холодильна – 14800 грн.

Вогнегасники (11 шт.) – 9016 грн.

Костюми новорічні (3 шт.) – 9569 грн.

Костюм (3 шт.) – 1680 грн.

Бензогенератор – 25400 грн.

Спецодяг – 6350 грн.

Килим-доріжка (17 м) – 7748 грн.

Фотоштори (2 шт.) – 9000 грн.

Аналіз використання енергоносіїв за І півріччя 2021 року:

                                                              Факт                   

 1. Електроенергія:

лічильник №1                          14000 кВт       

лічильник №2                          4000 кВт

2. Вода та водовідведення           350 м3                 

Батьківська благодійна допомога:6200

Спонсорська допомога: 12350

         Керівництвом закладу проводяться заходи щодо дотримання лімітів та економії бюджетних коштів: встановлено постійний контроль за використанням енерго-, тепло і водоресурсів.  Щомісяця, разом з заступником директора з господарства, проводиться аналіз показників лічильників і прийняття відповідного управлінського рішення.

4. Забезпечення організації харчування та медичного обслуговування дітей і педагогічних працівників.

Організація харчування

Повноцінне та якісне харчування є невід’ємною складовою зміцнення здоров’я дітей. Питання організації харчування дітей у дошкільному закладі було і залишається одним із актуальних. Раціональний режим харчування, збалансованість раціону є основними умовами для підвищення захисту дитячого організму до захворювань, нормального росту та розвитку дітей, які тут виховуються.

Організація харчування дітей в ДНЗ «Теремок» здійснюється відповідно до п.35  ст.35 Закону України «Про дошкільну освіту», Положенням про заклад дошкільної освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України в редакції від 27.01.2021 № 86, постановами Кабінету Міністрів України від 24.03.2021 №305«Про затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку», від 26.08.2002 №1243 «Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів», Інструкцією з організації харчування дітей у ДНЗ, затвердженою наказом МОН України та МОЗ України від 17.04.2006 №298/227, Санітарним регламентом для дошкільних навчальних закладів ,затвердженим наказом Міністерства охорони здоров'я України від 24.03.2016 № 234, на виконання Порядком встановлення плати для батьків за перебування дітей державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 21.11.2002 №667, на виконання рішення 24 сесії  8 скликання №7 Лохвицької міської ради від 23.12.2021 року «Про вартість харчування дитини в ЗДО Лохвицької міської ради»

Основними принципами організації харчування в ДНЗ «Теремок»  є: 

 • забезпечення санітарно-гігієнічних норм;
 • дотримання всіх санітарних вимог до транспортування готових страв;
 • роздача готової їжі;
 • забезпечення миючими засобами для обробки посуду;
 • наявність  відповідної кількості посуду, спецодягу;
 • формування у дітей культурно-гігієнічних навичок;
 • дотримання режиму харчування;
 • наявність меню-розкладів, відповідно до затверджених норм харчування. 

Харчування дітей є найважливішою дієвою ланкою роботи ДНЗ та підлягає системному щоденному контролю та спостереженню. За організацію харчування дітей в закладі відповідають старші медичні сестри: Кривенко Н.І., Іванина Ю.О.

Заклад дошкільної освіти має свій харчоблок. Впродовж 2021 – 2022 року діти одержували 3-х разове харчування (з 24.02.2022 року, в звязку з введення воєнного стану ДНЗ призупинив освітню діяльність. Наказ №4а від 24.02.2022 року).  З 1 січня 2022 року в закладі впроваджено оновлене чотирьохтижневе меню (на осінь-зиму). В ньому зроблено акцент на корисну та смачну їжу, враховані наші національні вподобання, обмежене споживання продукції з високим вмістом солі й цукру, натомість додано більше злакових, овочів, фруктів, ягід, молочних та м'ясних продуктів. Їжа видається дітям у суворо визначений час згідно з графіком та режимом дня. Графіки  видачі їжі знаходяться на харчоблоці та їдальні ДНЗ. В умовах роботи закладу, під час карантину на COVID-19, меню-розклад розміщується в доступному для батьків інформаційному місці на території закладу. 

В ДНЗ «Теремок» створені всі належні умови для харчування дітей дошкільного віку. Кожна дитина приймає їжу за окремим столом. Приміщення забезпечено достатньою кількістю столів та стільців. В умовах карантину, з приводу COVID-19, всі дитячі столи стоять на відстані  один від одного, що дозволяє уникнути тісного контакту між дітьми. Заклад в достатній кількості забезпечено столовим посудом.

Посуд якісно обробляється після кожного прийому їжі. Весь посуд та інвентар для роздачі їжі промаркований та використовується за призначенням. Впродовж року, директором закладу та старшими медичними сестрами проводився постійний контроль за фактичними відходами продуктів та правилами їх зберігання. Постійно дотримується питний режим, діти забезпечені кип’яченою водою в достатній кількості, яка зберігається у спеціальному посуді; діти вживають воду за потребою.

Виконання вимог програми щодо виховання культурно-гігієнічних навичок, питання раціонального харчування дітей вносяться у тематику засідань батьківського комітету, батьківських зборів, виробничих нарад, а також на засіданнях педагогічної ради. Відповідна робота проводилась з батьками вихованців в онлайн-режимі та в групах Viber, де висвітлювалась інформація з теми здорового харчування.

Слід зазначити, що впродовж  2021-2022 н. р.  у ДНЗ не було зафіксовано жодного випадку харчових отруєнь, що свідчить про належний стан організації харчування, так як контроль за організацією харчування проводиться на постійній основі. 

Керівник, та вихователі груп постійно тримають на контролі оплату за харчування. Борги по батьківській оплаті за харчування -  відсутні. 

В закладі відповідно до рішення 24 сесії Лохвицької міської ради 8 скликання від 23 грудня 2021 року № 7 «Про вартість харчування дитини в закладі дошкільної освіти Лохвицької міської ради», відповідно до наказу відділу освіти виконавчого комітету Лохвицької міської ради від 04.01.2022 року № 3-АГП «Про організацію звільнення та надання пільг по платі за харчування дітей в закладах дошкільної та загальної середньої освіти Лохвицької міської ради» забезпечуються безоплатним харчуванням наступні пільгові категорії дітей:

 • Діти, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – 2;
 • Діти, батьки яких мають статус учасника бойових дій (відповідно до пункту 19 частини 1 статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії  їх соціального захисту») – 6;
 • Діти з числа внутрішньо переміщених осіб – 2;
 • Діти із сімей, у яких троє і більше дітей – 9;
 • Діти із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сімʼям – 23;
 • Діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування» – 1;
 • Діти з особливими потребами – 1;
 • Діти з особливими освітніми потребами, які навчаються у інклюзивних групах – 1.

Відповідно до рішення сесії вартість харчування в день становить 30.00 гривень, батьківська плата 18.00 грн. в день, що становить 60% вартості харчування.

Медичне обслуговування

Медичне обслуговування дітей в дошкільному навчальному закладі здійснюється у відповідності до Закону України «Про дошкільну освіту», Порядку медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.06.2002 р. № 826, наказу МОЗ України та МОН України «Про вдосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі» від 30.08.2005р. № 432/496.

Пріоритетними напрямками щодо медичного обслуговування дітей у закладі дошкільної освіти «Теремок» визначено такі:

 • збереження і зміцнення здоров’я дітей;
 • забезпечення ефективного фізичного розвитку дітей;
 • формування у дітей свідомого ставлення до власного здоров’я і здоров’я оточуючих як до найвищої індивідуальної і суспільної цінності.

Медичне обслуговування у закладі здійснюють сестри медичні старші Кривенко Н.І., Іванина Ю.О.

Для якісного обслуговування вихованців облаштовано сучасний медичний кабінет, ізолятор, який відповідає санітарно-гігієнічним вимогам, оснащений відповідно до вимог переліку оснащення медичного кабінету і забезпечений лікарськими засобами та виробами медичного призначення, має належні умови для роботи медичного персоналу.

Велику увагу протягом навчального року колектив дошкільного закладу приділив формуванню здоров’язберігаючої компетентності дітей. У кожній віковій групі наявний  листок здоров’я вихованців, згідно з яким  проводиться маркування меблів, здійснюється індивідуальний підхід під час фізкультурно-оздоровчої роботи. Ефективність оздоровчих заходів визначалася тим, що поєднувалася тривала комплексна інтенсивна оздоровчо-профілактична робота з корекційно-педагогічними заходами в умовах звичайного режиму життя дошкільників.

Впродовж 2021/2022 навчального року для потреб медичного кабінету було закуплено для надання першої медичної допомоги ліки на суму 1317,71 грн.; дезінфікуючі засоби, антисептики – 16600 грн., засоби медичного призначення: пірометр – 1835,4 грн.

На старших медичних сестер  Кривенко Н.І., Іванину Ю.О. покладено контроль за станом здоров’я працівників закладу. Медичні огляди працівників здійснюються на підставі наказу Міністерства охорони здоров'я України від 21.05.2007 №246 «Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій» згідно графіка. Щоденно проводиться огляд працівників харчоблоку на наявність захворювань.

У період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (СОVID-19) адміністрацією з медичним персоналом організовано та впроваджено комплекс протиепідемічних заходів відповідно наказів, листів, рекомендацій Міністерства охорони здоров’я України  та Міністерства освіти та науки України.

Незважаючи на великий спектр профілактичних заходів в осінньо-зимовий період та санітарно-просвітницьку роботу з батьками, працівниками та дітьми, щодо попередження різних видів захворювання, залишається високим рівень захворюваності на простудні захворювання.

У ДНЗ «Теремок» планомірно проводяться антропометричні вимірювання та оцінювання фізичного розвитку дітей.

Контроль за станом здоров’я дітей здійснюється трьома шляхами:

 1. Правильна організація ранкового прийому.
 2. Обхід директором дитячого садка.

У закладі  наявний листок здоров’я вихованців, згідно з яким проводиться маркування меблів, здійснюється індивідуальний підхід під час фізкультурно-оздоровчої роботи.

Щомісячний аналіз відвідування дітьми закладу свідчить про те, що діти які не постійно відвідують дошкільний заклад, проводять вдома:

 • за сімейними обставинами;
 • невідвідуванням у зв’язку з карантином на COVID;
 • в зʼвязку з введенням військового стану в Україні.

Питання стану здоров’я дітей, створення оптимальних умов для зниження захворюваності та оздоровлення дошкільнят постійно розглядалися  на нараді при директорі. У дошкільному закладі постійно проводиться роз`яснювальна робота серед вихованців та батьківською громадськістю щодо проведення профілактичних заходів по запобіганню захворюваності та ефективності вакцинації.

Інформація з приводу санітарно-просвітницької роботи висвітлюється на сайті закладу, куточках для батьків у вільному доступі та у групах «Viber».

Проходження медичного огляду працівниками ДНЗ

Відповідно до Законів України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Про захист населення від інфекційних хвороб», згідно Порядку проведення медичних оглядів  працівників певних категорій, затвердженого наказом  Міністерства охорони здоров’я України від 21.05.2007р. № 246 та наказу Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства освіти і науки України від 30.08.2005 №432/496 «Про удосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі» – обов’язковим для усіх категорій працівників дошкільного закладу є проходження щорічних медичних оглядів. 

Працівники дошкільного закладу двічі на рік, згідно графіку, проходять обов'язковий медичний огляд відповідно до наказу МОН України від 25.11.2011 № 1365 «Про посилення контролю щодо проходження обов'язкових медичних оглядів працівниками дошкільних навчальних  закладів». Всі працівники закладу в умовах пандемії з приводу захворюваності на COVID-19  мають 100% вакцинацію. 

Старші медичні сестри  тримають на контролі дане питання, ведуть облік проходження персоналом періодичних медичних оглядів.

5. Дотримання вимог охорони дитинства, техніки безпеки, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм

         В дошкільному навчальному закладі «Теремок» забезпечено проведення первинного, позапланового  та періодичного та інших видів інструктажів з техніки безпеки. Відповідно до чинного законодавства. не допускається до роботи люди, які не пройшли навчання, інструктаж і перевірку знань з охорони праці. 

         Систематично проводиться відповідна робота з вихованцями та працівниками  щодо дотримання правил особистої безпеки, протипожежної безпеки, дорожнього руху, та дотримання норм охорони праці. 

На виконання Закону України «Про дошкільну освіту» від 11.07.2001р. № 2628-ІІІ (із змінами), відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України «Про основні заходи цивільного захисту на 2011 рік» від 21 березня 2011 р. № 246, відповідно наказу «Про організацію та проведення Тижня безпеки дитини» від 30.04.2014 № 44 – «Про проведення «Тижня знань з основ безпеки життєдіяльності дитини», наказу відділу освіти №17-од від 22.03.2022 « Про проведення тижня знань з основ безпеки життєдіяльності в закладах загальної, середньої та дошкільної освіти» з метою формування у дітей свідомого розуміння цінностей власного життя та здоров’я, в закладі було організовано та проведено  у листопаді 2021року та у квітні 2022 року Тиждень знань з основ  безпеки життєдіяльності.

В рамках проведення тижня з основ безпеки життєдіяльності пройшов єдиний день цивільного захисту, з метою поліпшення профілактичної роботи щодо правил поведінки в надзвичайних ситуаціях та відпрацювання порядку евакуації дітей і працівників з приміщення дошкільного навчального закладу на випадок пожежі, дій час незвичайних ситуацій. В ході тренінгу працівники неухильно дотримувались відповідного алгоритму дій щодо відпрацювання практичних навичок під час пожежі.

 • Діти  отримали та закріпили достатньо знань, умінь і практичних навичок з безпеки життєдіяльності та на випадок екстремальної ситуації.
 • Зміст проведення «Тижня знань з основ безпеки життєдіяльності» полягав в ефективній організації освітнього процесу, який дозволяв вихованцям  оволодіти основами знань про здоровий спосіб життя, формувати правила безпечної поведінки та дотримання їх у різних життєвих ситуаціях.

У зв'язку з введенням воєнного стану заклад працює відповідно до відповідних нормативно-парвових документів: Закону України  від 24.03.2022 № 2136-IX «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану»

Діяльність адміністрації спрямована на виховання в учасників освітньо – виховного процесу ДНЗ якостей свідомого і обов’язкового виконання правил і норм безпечної поведінки в повсякденній діяльності і в умовах надзвичайної ситуації; формування навиків безпечної поведінки у різних нестандартних ситуаціях, формування знань про правила самозбереження, дорожнього руху, з протипожежної безпеки.

В закладі дошкільної освіти створено систему контролю за виконанням вимог техніки безпеки та охорони праці. 

Адміністрація закладу вжила заходів щодо обмеження доступу сторонніх осіб до закладу.

Педагогами закладу проводиться агітаційна робота через пропаганду здорового способу життя та виховання у дітей відповідального ставлення до збереження власного життя на заняттях, в бесідах, при організації сюжетно-рольових, дидактичних та рухливих ігор, а також через батьківські групи «Viber».

         В результаті цілеспрямованої діяльності адміністрації та педагогічного колективу закладу дошкільної освіти було проведено ряд заходів щодо  вдосконалення  роботи з даного питання.

         Повторні та позапланові інструктажі з охорони праці, з охорони життя і здоров’я дітей в ДНЗ, пожежної безпеки, надання першої медичної допомоги – все це дає вагомий результат щодо організації безпеки життєдіяльності всіх здобувачів освіти та працівників ДНЗ .

Двічі на рік, до оздоровчого періоду та початку навчального року, проводиться випробування спортивного обладнання на території дошкільного закладу та групових приміщеннях. Робота всього колективу ДНЗ щодо профілактики дитячого травматизму спрямована на формування у дошкільників певної життєвої позиції, елементарної життєвої компетентності. Ми вважаємо, що тільки систематична робота з дітьми щодо безпеки життєдіяльності може виробити в дитячій свідомості стереотипи безпеки в життєвому середовищі.

Впродовж 2021-2022 н. р. були проведені наступні форми роботи: щомісячно проводились тематичні заняття, бесіди, розваги, тренінги, виставка дитячих робіт щодо запобігання дитячого травматизму, заходи по ознайомленню дітей з правилами дорожнього руху.

Позитивний вплив на формування у дошкільників мотивації для оволодіння правилами безпечної поведінки мало використання інформаційно-комунікаційних технологій, а саме: мультимедійних презентацій, інтерактивних ігор тощо.

Значна увага приділялась відпрацюванню у дітей практичних навичок правил дорожнього руху на спортивному майданчику, який обладнано дорожніми знаками, пішохідною розміткою.

Протипожежна безпека у дошкільному навчальному закладі посідає важливе місце в організації всієї роботи з охорони праці. 

Так, впродовж 2021-2022 н. р. в ДНЗ «Теремок» було виконано:

 • перезаряджено 2 вогнегасника;
 • оновлено знаки протипожежної безпеки (пожежний щит);
 • проведено замір опору ізоляції;
 • оновлено таблички з  відповідальними за пожежну безпеку в ігрових приміщеннях.

 З первинних засобів пожежогасіння в ДНЗ є: пожежний щит у повній комплектації, ящик з піском, вогнегасники 28 шт. 

Річним планом ДНЗ сплановано: тижні з безпеки життєдіяльності (листопад, квітень), тренінгові навчання – евакуація, контроль за станом протипожежного режиму та станом евакуаційних виходів.

Але, з тренінгових навчань з безпеки життєдіяльності, не були проведено квітневі навчання, з причини введення воєнного стану в Україні та призупинення освітнього процесу.

В закладі, на стінах коридору, завжди можливо спостерігати агітаційні плакати з охорони праці, Цивільного захисту населення та пожежної безпеки.

Протипожежна безпека на постійному контролі у директора ДНЗ «Теремок» та є невід’ємною частиною управлінського процесу.

Стан дитячого травматизму 

Впродовж  2021-2022 н. р. не було зафіксовано випадків дитячого травматизму під час освітньо-виховного процесу та в побуті. Задля профілактики та попередження випадків дитячого травматизму педагогами закладу проводиться систематична робота з підвищення та опанування знаннями щодо дотримання правил особистої безпеки під час прогулянки, рухливих ігор, правил поводження на проїжджій частині тощо. 

Стан травматизму серед працівників 

Впродовж  2021-2022 н. р. не було зафіксовано випадків травматизму серед працівників закладу,під час освітньо-виховного процесу та в побуті.

6. Діяльність адміністрації з питань управління

У 2021-2022 н.р. вивчалась робота з розбудови системи внутрішньої системи якості освіти в ДНЗ. 

В ДНЗ складено та затверджено Положення про систему внутрішньої системи якості освіти в ДНЗ «Теремок», яке містить чіткий алгоритм дій розробки стратегії. 

Контроль є важливою функцією управління, який спрямований на інформування про стан об’єкта.

На 2021-2022 н. р. закладом було розроблено програма контролю в ДНЗ 

  щодо забезпечення внутрішньої системи якості освіти у 2021-2022 н. р., яка забезпечила охопити функціонування компонентів внутрішньої системи.

Найбільша увага була приділена напрямам освітньої діяльності ДНЗ: 

 • Здобувачі дошкільної освіти. Забезпечення всебічного розвитку дитини дошкільного віку, набуття нею життєвого соціального досвіду.

Впродовж навчального року було забезпечено тематичний контроль:

 • Готовність груп до нового навчального року. Аналіз запровадження і реалізація освітніх завдань.

Не відбувся комплексний контроль «Вивчення стану організації життєдіяльності дітей старшого дошкільного віку, відповідно до Базового компоненту дошкільної освіти»

         Причиною, недостатнього забезпечення контролю є введення воєнного стану в Україні та призупинення освітнього процесу в закладі освіти з 24.02.2022. 

7. Залучення батьківської громадськості навчального закладу до співпраці; співпраця з громадськими організаціями

Родина і заклад дошкільної освіти – два суспільних інститути, які закладають фундамент майбутнього дитини. У них одна мета: виховати здорову, соціально адаптовану, всебічно розвинену людину з високим інтелектуальним, творчим та духовним потенціалом. 

Адміністрацією та вихователями ДНЗ ведеться постійна та планомірна робота по налагодженню співпраці з кожною сім’єю. Саме така співпраця орієнтована на пошук таких форм і методів роботи, які дозволяють урахувати актуальні потреби батьків, сприяють формуванню активної батьківської позиції, участі батьків у житті закладу. Заклад підтримує бажання батьків поповнювати знання, необхідні для виховання та оздоровлення дітей. Педагогічний колектив організовує для цього різні активні форми співпраці:

 • Батьківські збори;
 • Індивідуальні консультації з різних питань;
 • Організація різних видів виставок: малюнки, поробки;
 • Залучення батьків до активної участі у проведенні різноманітних дитячих свят та розваг;
 • Залучення батьків до спільних трудових відносин, що сприяють покращенню території закладу;
 • Спільна співпраця по озелененню території ДНЗ.

Відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту», Положення про дошкільний навчальний заклад, змісту Базового компонента дошкільної освіти в Україні, одним з головних завдань, що стоїть перед закладом, вважається взаємодія з сім'єю. Протягом року педагогічний колектив ДНЗ працював над питанням модернізації підходів у роботі з родинами та розвитку партнерських відносин між закладом та сім'єю.

Вихователі дошкільного навчального закладу постійно поновлювали інформації в батьківських куточках, залучали батьків до організації освітньо-виховного процесу. Вдало проходили спільні виставки робіт батьків і дітей за різними темами, конкурси малюнків, спільні свята та розваги.  Протягом року проводились спільні заходи та виставки.

Акцентуючи увагу на роботу закладу в умовах карантину, та ускладненої епідеміологічної ситуації з причини розповсюдження коронавірусної хвороби на COVID-19, всі заплановані заходи відбувались в онлайн-режимі.

В ДНЗ на сьогоденні, утворена група «Viber» для батьків, де педагоги мають прямий зв'язок у спілкуванні та  вирішенні нагальних потреб.

Одна зі складових нашої роботи – це  сумісна праця з благоустрою території та партнерство в покращені матеріально-технічної бази закладу. 

Територію закладу прикрашають висаджені квітники, які доповнюють естетичний вигляд закладу.

Садочок – красивий та сучасний, звичайно, це постійна кропітка робота  працівників та батьків закладу в його утриманні та модернізації.

Адміністративно-господарча робота ведеться планомірна та позапланово.

Заклад освіти співпрацює з представниками правоохоронних органів,

 іншими фахівцями з питань  організації роботи з учасниками освітнього процесу та вирішення проблемних питань.

У закладі діє Рада ДНЗ, діяльність якої регулюється Статутом. На засіданнях Ради розглядалися питання освітньо-виховної роботи, поліпшення умов перебування дітей в садку, організації харчування, покращення матеріально-технічної бази. 

Дисциплінарна практика та аналіз звернень громадян з питань діяльності закладу

Робота по виконанню вимог Закону України «Про звернення громадян» у 2021/2022 навчальному році була спрямована на захист прав і свобод людини, зміцнення законності і правопорядку. Робота проводилася відповідно до діючих нормативно-правових актів.

Відповідно до чинного законодавства закладом дошкільної освіти створені належні умови для прийому громадян, забезпечення своєчасного та якісного розгляду їх заяв, скарг, оперативного вирішення порушених питань.

Діловодство звернень громадян у закладі дошкільної освіти ведеться відповідно до вимог інструкції з діловодства за зверненнями громадян. Реєстрація звернень громадян проводиться у відповідному журналі реєстрації. Особистий прийом громадян директором закладу проводиться відповідно затвердженого графіку, який розміщений на сайті закладу дошкільної освіти  та на стенді. Звернення громадян розглядаються своєчасно, в терміни, передбачені чинним законодавством, не допускається поверхневе їх опрацювання.

З метою упередження появи звернень, зняття конфліктних ситуацій, проводилося: індивідуальне консультування, роз’яснення проблемних питань освіти, фінансово-господарської діяльності, батьківської плати. Здійснювався прийом громадян з особистих питань в межах компетенції директора.

Графік прийому громадян розташований на інформаційному стенді та на сайті.

Усі звернення розглянуто і вирішено позитивно.

     Аналіз роботи закладу дошкільної освіти за 2020/2021 навчальний рік свідчить, що обрані форми та методи, об’єднані зусиллями адміністрації та педагогічного колективу, позитивно вплинули на результативність роботи педагогів у підвищенні якості освіти:

- створено належні умови для інтегрального, цілісного підходу до розвитку, виховання й навчання дітей;

- значно поліпшилась педагогічна взаємодія між усіма учасниками педагогічного процесу;

- відзначено підвищення рівня самоосвіти педагогів у період карантину,  зріс показник користуванням інтернет-ресурсами для отримання інформації щодо підготовки до освітньо-виховного процесу;

-  значно покращилося оснащення матеріальної та дидактичної бази.

     Згідно річного плану на 2020/2021 навчальний рік, основні перспективні завдання закладом виконано. Про професійну компетентність педагогів та відкритість закладу для батьків, колег та суспільства свідчить активна участь усіх учасників освітнього процесу у методичній роботі міста, області та у заходах  Всеукраїнського рівня.

Загалом у закладі створено належні  умови для здійснення освітньо – виховної роботи, відносини з керівництвом та колегами стабільні, доброзичливі, мікроклімат в колективі сприятливий. Кожен працівник з відповідальністю відноситься до виконання своїх функціональних та посадових обов’язків. У колективі панує творча  атмосфера, що відповідає високому рівню професійності педагогів.

     Не дивлячись на важкі часи нашої країни, введення воєнного стану в Україні та припинення освітнього процесу, перераховуючи досягнення колективу в успішній організації освітньо – виховної роботі, інклюзивної освіти, зміцненні матеріально – технічної бази закладу, участь колективу в конкурсах, конференціях, вебінарах, - можливо зробити висновок про кваліфіковану організацію роботи ДНЗ, про успішну роботу педагогів, про достатній рівень сформованості умінь та навичок вихованців, про надання інклюзивних послуг – все це дає змогу впевнено затвердити що ДНЗ «Теремок» - є сучасним закладом дошкільної освіти, який має власний імідж . 

В закладі працює Рада закладу, до складу якої входили педагогічні працівники та батьки. З метою оптимізації роботи з громадськістю щодо залучення позабюджетних коштів та раціонального їх використання, залучення батьків до благоустрою території дошкільного закладу, проведення ремонтних робіт.

Прийом благодійних внесків  від батьків здійснювався на добровільній основі згідно Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» від 05.07.2012 №5073-VІ та дотримуючись вимог, викладених у листі МОН, молоді та спорту України від 09.04.2012 №1/9-272 «Щодо благодійних внесків», відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 04.08.2000 № 1222 Про затвердження Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і коштів від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб та фінансування».

На початок навчального року з батьками вихованців на батьківських зборах обговорювалися питання благодійної допомоги.  Батьківським активом кожної групи було прийнято рiшення щодо  надання благодійної допомоги закладу на добровiльнiй основi у вигляді матеріальних цінностей, товарiв.

Матеріальні цінності оприбутковуються   відповідно до вимог нормативно - правових актів та беруться на облік централізованою бухгалтерією. Незважаючи на складні економічні умови, приміщення і територія  ДНЗ  оснащені необхідним інвентарем, перебувають у задовільному стані, постійно поповнюється, оновлюється і ремонтується обладнання.

                            

ВИСЛОВЛЮЄМО ЩИРУ ПОДЯКУ УСІМ БАТЬКАМ ТА СПОНСОРАМ ЗА ПІДТРИМКУ ТА БЛАГОДІЙНУ ДОПОМОГУ НАШОМУ ЗАКЛАДУ!

МИ ЦІНУЄМО ВАШУ ТУРБОТУ ПРО РОЗВИТОК ДИТЯЧОГО САДКА І СПОДІВАЄМОСЬ НА ПОДАЛЬШЕ ПОРОЗУМІННЯ У РОБОТІ ТА ТІСНУ СПІВПРАЦЮ!

ЗАВДЯКИ ВАШІЙ НЕБАЙДУЖОСТІ, ВАШІЙ АКТИВНОСТІ, ВАШОМУ РОЗУМІННЮ ВСІХ НАШИХ ЖИТТЄВИХ

ПРОБЛЕМ - МИ ПРАЦЮЄМО!

ВСЕ БУДЕ УКРАЇНА!

Логін: *

Пароль: *